Kapittel 6 Lokallag

6.1 Lokallag

Lokallag kan etableres der det er interesse og medlemsgrunnlag for det. Lokallagene behøver ikke være registrert i Brønnøysund. Dersom lokallag finner det fordelaktig og ønsker å registrere seg, skal det skje ved ”Samordnet registermelding del 1b – tillegg for enhet med virksomhet på flere adresser”. Lokallagene skal være godt representert i alle Senior Norges organer.

6.2 Lokallagene

Lagene ledes av et styre på minst tre – 3 – styremedlemmer og en – to – 1-2 – varamedlemmer, som innkalles til styremøtene. Styret er beslutningsdyktig når minst tre – 3 – styremedlemmer/varamedlemmer er til stede, blant dem styreleder eller nestleder. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. (Medlemskap – se § 2-1).

6.3 Laget

Laget skal ha en valgkomité, bestående av to – 2 – medlemmer samt ett – 1 – varamedlem.

6.4 Lokallagenes ansvar og arbeidsoppgaver

Senior Norges lokallag skal, primært, ta utgangspunkt i lokale saker og lokale utfordringer. Laget kan søke støtte hos Senior Norge sentralt. Aktuelle saker som naturlig omfatter hele organisasjonen, oversendes Sentralstyret. Lokallagenes aktiviteter og engasjement skal engasjere og bidra til at Senior Norge ekspanderer og når sine mål.

Lokalstyret skal bl.a.:

 • Engasjere seg i aktiviteter som bidrar til å bygge ut/utvikle Senior Norge og ivareta medlemmenes interesser.
 • Engasjere seg i aktuelle lokale og regionale saker/aktiviteter.
 • Lede arbeidet i lokallaget.
 • Utarbeide og gjennomføre handlingsplan.
 • Utarbeide budsjett.
 • Utarbeide årsberetning og årsregnskap.
 • Forberede og avvikle årsmøte
 • Velge delegater til ledermøter og til Landsmøtet.
 • Være åpen for å ta tillitsverv i lokale råd og utvalg – for å kunne påvirke aktuelle saker.

6.5 Møter

Lagene skal ha jevnlige, åpne møter, som hovedregel minimum ett møte pr. kvartal. Medlemmer har tale- og forslagsrett på møter i lokallaget.

6.6 Økonomi

Lokallagenes økonomi basers på vedtatt driftstilskudd på Landsmøtet. Beløpet skal baseres på medlemstall pr. 31. desember og skal være basert på vedtak på Landsmøtet. Driftstilskuddet betales ut kvartalsvis. En forutsetning for utbetaling av de tre siste kvartalene er at det er levert godkjent årsberetning med årsregnskap, budsjett, handlingsplan og protokoll fra årsmøtet.

1) Tilskudd

Eventuelle tilskudd, offentlige eller fra firmaer/private/andre kilder, skal        inngå i ordinære budsjetter og regnskap.

2) Donasjoner – fondsmidler

Hvis slike midler stilles til disposisjon for et lokallag, skal det opprettes statutter som skal vedtas av årsmøtet og forelegges Sentralstyret. Statuttene skal ivareta regnskap, revisjon, etc.

3) Sponsorinntekter

Lokallag kan også forhandle om sponsorinntekter. Eventuelle sponsorinntekter skal framgå av lokallagets budsjett og skal behandles som andre inntekter. Unntak er hvis sponsor har bevilget penger til et bestemt prosjekt/formål. I slike tilfeller skal revidert prosjektregnskap legges frem for årsmøtet.

4) Regnskap

Lokallagene skal føre regnskap over inntekter og utgifter. Regnskap føres iht. aktuelle lover og ”god regnskapsskikk”. Revidert regnskap sendes Senior Norge sentralt.

5) Kontodisponering

Disponering av bankkonti skal skje i fellesskap av to personer, hvorav den ene skal være lagets leder, nestleder eller daglig leder. Ingen kan anvise utbetalinger til seg selv.

6) Lån – avtaler – innkjøp

Lokallag har ikke anledning til å ta opp lån, inngå langsiktige økonomiske avtaler eller foreta bestillinger eller innkjøp med kostnadsrammer utover de midler laget har til rådighet. Tildelte midler skal brukes i samsvar med organisasjonens formål. Brudd på disse bestemmelser medfører at den/de som har inngått slike avtaler, blir personlig ansvarlig.

6.7 Årsmøtet

Årsmøtet er lokallagets høyeste myndighet og holdes innen utgangen av mars måned hvert år. Lokallagets styre kaller inn til årsmøte med to – 2 – ukers skriftlig varsel. Innkalling pr. mail eller SMS er å anse som skriftlig varsel. Årsmøtet er beslutningsdyktig med antall fremmøtte medlemmer.

Dagsorden for årsmøtet er:

1) Godkjenne

 • Innkalling
 • Dagsorden

2) Valg av Møteleder

 • Referent
 • Minst en person til å undertegne protokoll – i tillegg til møteleder

3) Godkjenne

 • Årsberetning
 • Regnskap
 • Budsjett

4) Vedta handlingsplan for året

5) Behandle aktuelle innkomne saker

6) Valg av

 • Styreleder
 • Styremedlemmer
 • Varamedlemmer
 • Revisor
 • Medlemmer til valgkomité

Det velges (minst) 2 styremedlemmer,  1(2) vara og 1 medlem til valgkomitéen for 1 år, og for resten av styret og valgkomitéen  for to år ved etablering av et lokallag.

Styret velger selv nestleder ifm. konstitueringen.

Ved stemmelikhet ved valg på Årsmøtet har styreleder, dobbeltstemme.

Valgperiode for tillitsverv i organisasjonen er to – 2 – år. Lokallag som eventuelt ikke får valgt revisor lokalt, kan anmode om revisjon sentralt.

Protokoll fra årsmøtet, revidert regnskap og handlingsplan sendes Sentralstyret innen 15. april.

6.8 Ekstraordinært årsmøte

Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte når 2/3 av styret, 1/3 av lokallagets medlemmer eller Sentralstyret krever det. Innkalling skjer med fire – 4 – ukers varsel, med kopi til Sentralstyret, som har møte- og talerett.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle saker som står i innkallingen, og møtet er beslutningsdyktig med antall fremmøtte medlemmer i tillegg til fremmøtte styrerepresentanter.

Skulle det bli stemmelikhet ved noe valg på møtet, har styreleder dobbeltstemme.