Ukebrev v/Stig Klingstedt

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Ny regjering og nye statsråder med ansvar for eldrepolitikk
14. oktober tiltrådte ny regjering, og dermed får vi nye statsråder å forholde oss til. Det er Hadia Tajik (Ap) som er vår nye motpart i drøftinger om pensjoner og andre generelle spørsmål som dreier seg om seniorenes hverdag. Vi ønsker henne velkommen i ny jobb, og håper at vi skal få et riktig godt samarbeid med henne.
Helse- og omsorgsdepartementet vil Ingvild Kjerkol (Ap) bestyre, og også dette departement er viktig for oss som seniorer. Vi ønsker også henne lykke til med nye utfordringer og håper på et like godt samarbeid med henne.
Fra Hurdalserklæringen har vi sett at regjeringen vil slå ring om pensjonsreformen og at reguleringen av pensjonene skal skje med et gjennomsnitt av lønns- og prisveksten. Regjeringen vil også åpne for forhandlinger mellom pensjonistorganisasjonene og regjeringen på andre områder enn reguleringen av pensjonene. Vi tolker det som at reguleringen også i fremtiden vil skje etter lovbestemte regler og er godt fornøyd med det. Regjeringen vil også øke minstepensjonene.
På helseområdet vil regjeringen styrke fastlegeordningen og oppheve ordningen med fritt brukervalg. Ellers sier man i erklæringen at det skal gis støtte til bygging av nok sykehjemsplasser, trygghetsboliger og omsorgsboliger med heldøgns tilsyn. Regjeringen har også lovet å styrke kommuneøkonomien og sørge for tilstrekkelig mange og kvalifiserte medarbeidere i eldreomsorgen. Tannhelse for eldre er ikke nevnt med ett ord i erklæringen, til tross for at det var langt fremme i valgdebatten.
Skattepolitikken vil også bety en del for mange pensjonister. Regjeringen har sagt at man vil senke skatten for inntekter som er lavere enn 750 000 kroner og at personer med inntekter over dette nivå vil få økt beskatning.

Forslag til statsbudsjett for 2022

 

Den forrige regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett like før den gikk av. Vi har sett litt på hva det vil bety for oss eldre dersom det blir vedtatt av Stortinget.
Man har regnet med ca. 19 000 flere alderspensjonister i 2022. Egenandeler for helsetjenester vil bli hevet til 2921 kroner, og bagatellgrensen for utbetaling som nå er 200 kroner foreslås fjernet. Beredskapslagring av kritiske legemidler skal tilgodeses med 300 millioner kroner.
En beskjeden skattereduksjon for inntekter opp til 670 000 kroner foreslås. Minstefradraget foreslås hevet med 2 prosent for lønn og trygd, samt med 3 prosent for pensjon. Pensjonsskattefradragets ramme er foreslått hevet til 33 408 kroner. Det foreslås ingen endring i trygdeavgiften, men nedre grense for å betale trygdeavgift foreslås hevet fra 59 650 til 61 450 kroner.
Det er foreslått 500 nye omsorgsplasser og innføring av en trygghetsstandard. Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenestene skal styrkes med 10 millioner kroner.
Så gjenstår det å se hvor mye Stortinget endrer på forslagene som ligger her.

 

Møte med Eldreombudet

Torsdag 7. oktober hadde Senior Norge møte med Eldreombud Bente Lund Jacobsen i organisasjonens nye kontorlokaler i Den Gamle Krigsskole. Eldreombudet fortalte om arbeidet i rådet etter halvannet års drift. Det har naturlig nok tatt tid å få ansatt nok personale, og Bente Lund Jacobsen har selv vært mye på reise rundt i landet for å gjøre seg kjent med de forskjellige organisasjoner som arbeider for de eldres saker. Til stede på møtet var også de som har startet «Eldreopprøret», Liv Aanby og Agnete Tjærandsen. Derfor var det naturlig at diskusjonen i særlig grad kom til å dreie seg om de siste, oppsiktsvekkende opplysninger om situasjonen på sykehjemmene i hele landet, der det viser seg at over 44 prosent av beboerne er underernærte. På spørsmål om landet trenger en Eldreminister, svarte Bente Lund Jacobsen positivt.
Generalsekretær Knut Christian Høvik redegjorde for erfaringene med Senior Norges pågående arbeid med Korona-telefonen, der våre medlemmer blir ringt opp og spurt om hvilken innflytelse Koronaen har hatt for deres tilværelse. Ordningen er svært populær, og det er kommet mange positive tilbakemeldinger fra våre medlemmer.

 

SENIOR NORGE Østfold hadde i 2020 i alt 77 988 besøk til SENIORAVISA, tilsvarende et gjennomsnitt på 6 500 pr. måned. Første to tertial i år har SENIORAVISA hatt i alt 57 657 besøk, tilsvarende et gjennomsnitt på 7 207 besøk pr. måned. Dette er 17,6% opp i forhold til resultatet for samme periode i 2020.
Resultatet så langt indikerer at 85 000 besøk for hele året er innen rekkevidde! 
Vi gratulerer SENIOR NORGE Østfold med den kontinuerlige fremgangen og resultatet!
De som ennå ikke har lest Senioravisa kan logge seg inn på www.ostfold.seniornorge.org 

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

Ny regjering og nye statsråder med ansvar for eldrepolitikk

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter