Ukebrev v/Stig Klingstedt

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Eldreomsorg er nesten fraværende i valgdebatten
Skatt, klima og distriktspolitikk er temaer som er godt fremme i valgdebatten, i tillegg til hvordan en eventuell ny regjering skal se ut. Eldrepolitikk er det lite av. Eldrepolitikk er også ganske fraværende i partiprogrammene, selv om man for fullstendighetens skyld nevner eldre i litt svevende formuleringer. Vi har sett på et par temaer som vi er spesielt opptatt av – tannhelse, sykehjemsplasser og regulering av pensjoner.

– Tannhelse
Høyre setter søkelys på fritt behandlingsvalg for tannlegeregninger som blir dekket av det offentlige.
 Arbeiderpartiet har skrevet at de vil øke alderen for fri tannhelse opp til 21 år. De vil ha refusjonsordning for diagnoser som gir dårlig tannhelse og for folk med dårlig råd. Det er ikke sagt hva det betyr i praksis.
Kristelig folkeparti og Senterpartiet vil utrede muligheten for å innføre egenandel hos tannlegen på linje med legebesøk.
Sosialistisk venstreparti, Miljøpartiet de grønne og Rødt vil sørge for at tannhelse inkluderes som en del av det offentlige helsetilbudet. Inntil så skjer ønsker SV å innføre høykostnadsbeskyttelse og flere refusjonsordninger. Rødt vil gi gratis tannbehandling opp til 25 år. Deretter egenandel på 2 000 kroner og 40 prosent refusjon av resterende kostnader.
Fremskrittspartiet vil vurdere å utvide rettighetene til tannbehandling for pensjonister med dårlig økonomi og bedre refusjonsordningene for sykdomsrelatert tannbehandling.

– Sykehjemsplasser
Høyre vil innføre fritt sykehjems-valg der forholdene ligger til rette for det. De vil sørge for et mer demensvennlig samfunn og bygge flere demenslandsbyer. Ellers vil de gjennomføre kvalitetsreformen «Leve hele livet» i alle landets kommuner. De vil også innføre lovkrav om at kommunestyret årlig skal behandle en rapport om tilstanden i helse- og omsorgstjenesten, der både brukerundersøkelser, objektive kvalitetsindikatorer og brukertilfredshet måles.  Dette kan kanskje avsløre om det er behov for flere sykehjemsplasser.
Arbeiderpartiet vil arbeide for flere sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsplasser for de som trenger det. De vil si klart nei til privatisering av eldreomsorgen.
Fremskrittspartiet vil sikre flere sykehjemsplasser og Omsorg+ for eldre som er for friske for sykehjem, men føler seg utrygge hjemme.
Kristelig folkeparti og Senterpartiet vil sikre at det er nok sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsplasser til alle som trenger det.
Sosialistisk venstreparti vil sikre finansieringen av flere sjukehjemsplasser, men ikke i privat regi. I samarbeid med ansatte vil de innføre kvalitets- og kompetansebaserte bemanningsnormer i eldreomsorg.
Rødt går til «krig mot velferdsprofitørene».
Venstre vil etablere flere omsorgsboliger og bofelleskap for eldre og syke. Det skal sikres et godt tegnspråklig sykehjemstilbud for eldre som ønsker det.

– Regulering av pensjonene
Høyre viser til at også pensjonistene får skattelette. Sier ikke noe om underregulering av pensjonene.
Arbeiderpartiet vil sikre gode og trygge pensjoner for folk med vanlige inntekter også i framtiden. Sørge for en stabil utvikling av pensjon og sikre at pensjonister aldri går i minus i år hvor lønnstakerne går i pluss. Sier ikke noe om underregulering av pensjon.
Fremskrittspartiet vil avskaffe underreguleringen og trekk i grunnpensjon for ektefeller og samboere.
Kristelig folkeparti vil la hovedprinsippene i pensjonsreformen ligge fast, men etter evalueringen av denne reformen vurdere justeringer for å sikre et mer bærekraftig pensjonssystem for fremtiden. Det bør også vurderes justeringer av reformen som sikrer rettferdig fordeling.
Senterpartiet vil gjeninnføre praksisen med at trygdeoppgjørene legges frem som egen sak for Stortinget og gi organisasjonene forhandlingsretten tilbake. De vil også endre reguleringsprinsippene for løpende pensjoner fra lønnsutvikling til gjennomsnitt av lønns- og prisutvikling og sette av en egen pott til bedring av minstepensjonene i det årlige trygdeoppgjøret.
Sosialistisk venstreparti vil øke minstepensjonen, spesielt for enslige, innføre opptjening av pensjon fra første krone og sørge for at tjenestepensjon tjenes opp på all inntekt, uavhengig av alder, stillingsstørrelse og varighet. Så vil de innføre reell forhandlingsrett i trygdeoppgjøret, slik at det gjennomføres som forhandlinger mellom pensjonistorganisasjonene og staten. Trygdeoppgjøret skal behandles i Stortinget. Videre vil de endre levealderjusteringen for å sikre rettferdighet for yrkesgrupper som må slutte tidlig, samt for yngre generasjoner.

Kommunal hjemmetjeneste av varierende kvalitet

Senior Norge får med jevne mellomrom melding om at den kommunale hjemmetjenesten ikke holder mål. Vi tar opp dette på generelt grunnlag med regjering og storting og krever at vi bør ha en lik og kvalitativ god hjemmetjeneste for de eldre som trenger det. Regjeringen og Stortinget kan påvirke utviklingen ved hjelp av lovgivning og ved å bevilge mer penger til kommunene. Dessverre er det ikke alltid at dette hjelper. Det er den enkelte kommune som setter standard for hjemmehjelpen, og det er de kommunale politikerne som kan gjøre noe med situasjonen i den enkelte kommune. Det er også kommunene som vedtar hvilken ledelsesstruktur man skal ha for hjemmetjenestene og tilsetter ledere.
Ved å øve press fra Senior Norge mot sentrale aktører, samtidig som man lokalt forsøker å påvirke de lokale politikerne, vil man forhåpentligvis kunne påvirke utviklingen i positiv retning.
Det er i hovedsak to veier man kan gå for å påvirke den enkelte kommune. Man kan be Eldrerådet i kommunen sette seg inn i hvordan hjemmetjenesten fungerer og deretter påvirke kommunepolitikerne. Samtidig kan man ta direkte kontakt med sine lokale kommunepolitikere. Noen av de fortellingene vi har fått fra frustrerte medlemmer bør komme frem til kommunepolitikerne, slik at de kan sørge for en god hjemmetjeneste i sine respektive kommuner.
En forsker ved OsloMet, Torunn Sajjad, har laget 90 råd til folk i hjemmetjenesten for hva de skal gjøre, respektive ikke gjøre. Den som vil se nærmere på dette klikk her.

Seniorhåndboka 2021 er oppdatert

Seniorhåndboken som ligger på Senior Norges hjemmeside er nå oppdatert med de seneste tallene etter at trygdeoppgjøret er godkjent av stortinget. De som ennå ikke har fått passord for håndboken kan ta kontakt med sekretariatet for å få det.
Fra SENIOR NORGE Østfold har vi fått melding om at antall besøk i 2020 var 77.988, tilsvarende et gjennomsnitt på 6.500 pr. måned. Første kvartal i år har SENIORAVISA hatt i alt 21.159 besøk, tilsvarende et gjennomsnitt på 7053 besøk pr. måned. Dette er 23,7% opp i forhold til første kvartal i 2020. Vi gratulerer SENIOR NORGE Østfold med den kontinuerlige fremgangen og resultatet!

De som ennå ikke har lest Senioravisa kan logge seg inn på www.ostfold.seniornorge.org 

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter