Ukebrev v/Stig Klingstedt

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Regulering av pensjonen med 4,98 prosent fra 1. mai

Etter press fra pensjonistorganisasjonene vedtok Stortinget i vår at trygdeoppgjøret 2021 skal skje som et gjennomsnitt av lønns- og prisvekst. I trygdedrøftingene, som fant sted 19. og 20. mai, tok regjeringen hensyn til dette og la fram tall for forventet lønnsvekst og forventet prisvekst i inneværende år, samt faktisk lønnsvekst og faktisk prisvekst i 2020.

Folketrygdens grunnbeløp (G) er fra 1. mai 2021 endret til 106 399 kroner.
Det betyr at pensjoner under opptjening, uføretrygd og andre ytelser som er regulert gjennom grunnbeløpet, får en økning på 4,98 prosent fra 1. mai 2021. Det blir 3.83 prosent på årsbasis.

Alderspensjon fra folketrygden under utbetaling får en økning 4.99 prosent fra 1. mai 2021, mens årlig økning blir 3.58 prosent.
Minstepensjonistene fikk en økning av sin pensjon med 4 000 kroner fra 1. mai 2020. Denne økningen videreføres i år. I tillegg økes minstepensjonen med ytterligere 5 000 kroner fra 1. juli 2021.

Senior Norge mener at dette er i samsvar med Stortingets intensjoner. Vi poengterte imidlertid vårt primære standpunkt som er at pensjonene bør reguleres likt med lønnsøkningen.

Forhandlinger om andre saker enn trygd

I Stortinget ble det enighet om at organisasjonene i trygdedrøftelsene også skulle kunne forhandle om andre saker som er viktige for pensjonistene. Stortinget sa imidlertid samtidig at det ikke kan forhandles om ordninger som medfører økte utgifter for staten.

Regjeringen inviterte derfor organisasjonene til å fremme saker av betydning i møtet. Det var stor usikkerhet hvordan disse forhandlingene skal gjennomføres, og hva som er hensikten med dem.
Senior Norge har tidligere deltatt i drøftingsmøter om statsbudsjettet for 2022 og fremmet våre krav der. I dette møtet valgte vi å fremme tre saker.
For det første tok vi opp spørsmålet om sykepenger og arbeidsavklaringspenger for de som fortsetter å arbeide etter 67 års alder. Senior Norge har tidligere tatt opp spørsmålet, og hevdet at sykepengereglene og reglene om arbeidsavklaringspenger må gjelde fullt ut så lenge folk står i jobb.

For det andre tok vi opp vårt krav om støtte for eldre som ikke er fortrolig med de nye digitale hjelpemidlene. Også dette har vi tatt opp tidligere og mener at kommunene må sørge for at eldre som trenger det må få brukerstøtte på linje med hjemmehjelp og hjemmesykepleie. Vi har kalt ordningen for «digital hjemmehjelp».

Det tredje spørsmålet gjelder aldersgrenser i offentlige lover som nå må revideres eller sløyfes. Domstolsloven setter en grense for å bli oppnevnt som meddommer ved 70 år. Også andre nemnder og utvalg har aldersgrenser uten at de er koordinert innbyrdes eller gitt en saklig begrunnelse. Nå er regjeringen i ferd med å heve aldersgrensen for offentlig tilsatte til 72 år. Da er det sannelig på tide at man også ser på de ulike aldersgrensene i lovene.

Det virket som om også arbeids- og sosialministeren var noe i tvil om hva disse forhandlingene skal brukes til. Tilbakemeldingene var litt svevende og viste stort sett til det regjeringen tidligere har uttalt om de ulike spørsmålene som ble tatt opp. Noen reelle forhandlinger ble det ikke. Senior Norge fikk imidlertid en tilbakemelding som vi kan merke oss. Arbeids- og sosialministeren sa til vårt innspill om «digital hjemmehjelp» at regjeringen arbeider med en strategi som de kaller «Digital hele livet». Han understreket viktigheten av veiledning og brukerstøtte til digitale tjenester.

Det kan altså se ut som at også regjeringen begynner å se problemene med den økte bruken av digitale hjelpemidler. Vi venter i spenning på hva som kommer ut av dette.
En fordel med at organisasjonene ble invitert til å komme med krav i disse forhandlingene, er at disse nå vil følge protokollen som skal presenteres for Stortinget i vårsesjonen. Det betyr at vi får en direkte kobling inn mot Stortinget.

Fra SENIOR NORGE Østfold har vi fått melding om at antall besøk i 2020 var 77.988, tilsvarende et gjennomsnitt på 6.500 pr. måned. Første kvartal i år har SENIORAVISA hatt i alt 21.159 besøk, tilsvarende et gjennomsnitt på 7053 besøk pr. måned. Dette er 23,7% opp i forhold til første kvartal i 2020. Vi gratulerer SENIOR NORGE Østfold med den kontinuerlige fremgangen og resultatet!

De som ennå ikke har lest Senioravisa kan logge seg inn på www.ostfold.seniornorge.org

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter