Hvordan går det med eldrerådet i Moss?

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Vi sendte en henvendelse til vår representant i Eldrerådet i Moss og ba ham fortelle litt om rådets aktiviteter. Her følger hva Sverre Eliassen har å fortell:


En liten orientering fra Eldrerådet i Moss slik jeg lovte i tidligere e-post

Undertegnede er som dere kjenner til valgt inn i Eldrerådet i Moss som representant fra Senior Norge.

Året 2020 har som alle vet vært et spesielt år på mange måter – Eldrerådet i Moss har kun gjennomført 2 – 3 møter med personlig oppmøte i møtelokale, resten av våre møter har skjedd på teams.

Aktiviteten for øvrig har også vært farget av at vi er inne i en pandemi med lavere engasjement på mange plan og kontaktledd.

Av mange saker som har vært behandlet i 2020 må vi nevne at eldrerådet har deltatt i behandling av en viktig prioritert oppgave for Moss kommune – Dvs. utbygging av leiligheter/boenhet og behandlingsenhet for mennesker med demens.

For Moss kommune er dette et stor og etterlengtet prosjekt som nå er vedtatt realisert.

Dagens valgte eldreråd er opptatt av at alle saker som berører eldre skal behandles og legges ut til høring i rådet.

Jeg ønsker spesielt å nevne et stort engasjement i eldrerådet for å få på plass en arbeidsplan for rådet i perioden 2020 – 2023 (viser til vedlegg)

Arbeidet videre i Moss eldreråd vil bli og er allerede «farget» av vedtatt arbeidsplan.

Undertegnede deltar som eldrerådsrepresentant i en av arbeidsgruppene (helse) som er nedsatt i kommunen vedr. prosjektet «Leve hele livet»

Ser frem til en erfaringsutveksling med representanter fra Senior Norge og øvrige eldreråd. Forslag til arbeidsplan følger nedenfor!

Mvh.

Sverre Eliassen

Representant for Senior Norge

Moss Eldreråd

 

Forslag til arbeidsplan for Moss Eldreråd for perioden 2020 – 2023

 • 1 – Fortløpende behandle saker som fremmes for Eldrerådet fra kommunal administrasjon i henhold til vedtatte møteplan og budsjett. Rådet skal også ta opp sakene på eget initiativ.
 • 2 – Moss Eldreråd vurderer i alle faste møter hvilke saker man ønsker å prioritere og arbeide videre med – Her kan det tenkes at rådet ønsker å oppnevne en eller flere av rådets medlemmer til utrede saker for seinere behandling i rådet.
 • 3 – Gjennomføre årlige kontaktmøter med Ordfører og Kommunedirektør.
 • 4 – Moss Eldreråd ønsker oppdatering og oppfølging vedr. reformen «Leve hele livet» 
 • 5 – Arbeide for at eldre uten tilgang til digitale løsninger kan få en tilfredsstillende adgang til kommunal informasjon.
 • 6 – Moss Eldreråd må presenteres i lokalaviser og lokal TV – rådet må bruke media til å nå ut til målgruppen.
 • 7 – Moss Eldreråd vil arbeide aktivt for å bevare og om mulig øke dagens plasser i sykehjem og omsorgsboliger.
 • 8 – Moss Eldreråd ønsker oppfølging og oppdatering fra kommuneoverlegen vedr. smittevernarbeidet.
 • 9 – Moss Eldreråd ønsker å arbeide for flere møteplasser for eldre – Møter med folkehelsekoordinator og oppgaveutvalget.
 • 10 – Et av Eldrerådets faste årlige møter gjennomføres som et fellesmøte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
 • 11 – Moss Eldreråd ønsker å bli bedre kjent med eldre innvandreres livssituasjon i Moss møte med leder i flerkulturelt råd.
 • 12 – Moss Eldreråd ønsker å profilere og arbeide for gode og rimelige transportløsninger for eldre med funksjonsnedsettelse – Hva kan Flex busstilbud tilby.
 • 13 – Moss Eldreråd ønsker å bli bedre kjent med boforhold og trivsel i kommunens sykehjem og omsorgsboliger herunder boliger/avdelinger for eldre med demens. Dette kan skje ved å ha to årlige møter blir lagt på våre institusjoner.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter