Ukebrev v/Stig Klingstedt

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Det nasjonale eldreombudet er på plass
Norges første nasjonale eldreombud, Bente Lund Jacobsen, er fra 1. juni i virksomhet. Akkurat nå er hun i ferd med å bygge opp sitt sekretariat med kvalifisert personale. Eldreombudet har kontor i Ålesund og skal arbeide for å fremme eldres interesser i samfunnet. Ombudet arbeider med temaer på alle nivåer, men behandler ikke enkeltsaker eller klager på vedtak. Hun har, naturlig nok, grepet fatt i stortingsmeldingen som er gitt navnet «Leve hele livet» og inviterer til kontakt med seniororganisasjonene, kommunene og alle andre som er opptatt av eldres kår. Bente Lund Jacobsen har fremholdt følgende temaer som viktige: Vold mot eldre, selvmord, digitalisering, aldersgrenser, kollektive reisetilbud og ensomhet.
Senior Norge ønsker henne og hennes stab lykke til med arbeidet!

Konferanse om koronapandemien og eldres situasjon

Onsdag 30. september inviterte Senior Norges lokalavdelinger i Asker og Bærum, i samarbeid med Pensjonistuniversitetet Asker, til konferanse. På agendaen sto den nye hverdagen for eldre i kjølvannet av koronapandemien under overskriften: «Hvordan sikres eldres rettigheter og livskvalitet». 80 personer hadde på forhånd meldt seg på konferansen i Asker kulturhus, mens vel 75 personer fulgte konferansen via strømming. Leder av styret i Senior Norge Asker, Gunnar Tveiten, var møteleder. Høyre-politiker og leder for utvalget for velferd i Asker, Cecilie Lindgren, åpnet konferansen og takket arrangørene for initiativet. Hun benyttet samtidig anledningen til å sende en takk til frivilligheten.

  • Jeg er imponert over Røde Kors, Sanitetsforeningen og Norsk Folkehjelp som har stilt med frivillige som har kjørt mat og utført ærend for hjemmeboende.

Innledere på møtet var Norges første eldreombud Bente Lund Jacobsen, professor ved VID vitenskapelige høgskole i Oslo, Anne Kari Tolo Heggestad og pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus, Anne-Lise Kristensen.
Eldreombud Lund Jacobsen var særlig bekymret for hvordan pandemien fører til sosial isolasjon for mange eldre.

  • Det ser vi går ut over både fysisk og psykisk helse. Spesielt utsatt er sykehjemsbeboere. Det er ikke det samme å treffe familie via nettbrett og skjerm. Det handler om hånden som ikke er der mer, og for noen er det siste reis, sa Norges første eldreombud, som tiltrådte i sommer.

Professor Tolo Heggestad understreket behovet for etiske retningslinjer under pandemien.

  • Covid-19 har ført til nye og mer kompliserte etiske utfordringer som følge av prioriteringsutfordringer, etiske utfordringer knyttet til smittevern, medbestemmelse og tvang. Etikken beskytter og hjelper oss å ivareta verdier og prinsipper vi mener er viktige, slik som verdighet, rettferdighet og livskvalitet.

Pasient- og brukerombud Anne-Lise Kristensen i Oslo og Akershus var særlig opptatt av de hjemmeboende eldre.

  • Det er mange som bor alene som ikke har noen å spise sammen med, ingen å snakke med, som har mistet dagsenterplassen og i tillegg opplever en ekstra travel hjemmetjeneste som knapt har tid til å møte dem i døren, sa Kristensen.
  • Det er disse som har tatt en stor del av belastningen. Nå er det viktig at vi får alt på bordet for å kunne bedre beredskapen hvis og når vi ev. får en slik situasjon igjen, mente hun.

Deretter fulgte en paneldebatt med et bredt sammensatt panel av lokalpolitikere fra Asker og Bærum, fagpersoner og representanter for ansattes fagforeninger. Debatten ble ledet av Petter Nome (tidl. NRK og næringslivleder). Sentrale temaer i en ellers spennende og frisk paneldebatt dreide seg om kommunene var forberedt på utbruddet og hvilke beredskapsplaner som fantes? Om tiltakene hadde vært mer inngripende og strenge enn nødvendig, samt konsekvensene for brukere / pårørende/ansatte? Alle i panelet understreket behovet for å komme tilbake til en tilnærmet normalsituasjon så raskt som mulig.
Avslutningsvis oppsummerte Stig Klingstedt noen av hovedpunktene som ble berørt i innleggene og diskusjonen på konferansen. Han understreket at vi har et eldreombud og pasient- og brukerombud som kan støtte oss dersom vi trenger hjelp. Elles pekte han på beredskapen som har vært for dårlig, både på nasjonalt og kommunalt plan. Diskusjonen hadde også vist at vår digitale verden både kan være en velsignelse og en svøpe. De som er digitale nyter godt av økt informasjon, mens de som ikke er det, faller utenfor og blir enda mer isolerte. Eldrerådene har en viktig rolle for å passe på at eldre får den oppmerksomhet som er nødvendig.
Konferansen strømmes fortsatt på følgende lenke: https://www.youtube.com/watch?v=o8MVihKpqGs

 

Senioravisa Østfold har hatt et stort antall lesere hele første delen av 2020

Fra Senior Norge Østfold har vi fått melding om at antallet besøk hver måned i 2020 har oversteget 5000. Vi gratulerer!
De som ennå ikke har lest Senioravisa kan logge seg inn på www.ostfold.seniornorge.org 

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter