Nytt i arveloven – 2021

– Trykk på overskriften, bilde eller «les mer» for å se hele innlegget! –

v/advokat Audhild Freberg Iversen

Den nye arveloven som trer i kraft 01.01.21 bygger i det alt vesentlig på den gamle arveloven fra 1972.  Den har noen tekniske endringer, bl.a. er deler av Skifteloven opphevet og flyttet over til den nye arveloven, språket er modernisert med ord og utrykk som skal være litt lettere tilgjengelig for menigmann, og så er den naturlig nok tilpasset endringer som har skjedd i samfunnet i løpet av de nær 50 år som har gått siden 1972. Jeg skal i det følgende gi en kort oversikt over de vesentligste nyheter:

Pliktdelsarv
Pliktdelsarven vil fortsatt være 2/3 del av arvelaters netto formue til lik fordeling mellom sine barn.  Den har hittil vært begrenser oppad til kr. 1.0 mill til hver arving (dersom boet har vært så stort at dette beløpet samlet ligger innenfor de 2/3 dele). Denne beløpsgrensen er nå endret i stedet for et fast kronebeløp er det nå vedtatt at den skal settes til 15G (grunnbeløpet), dvs. at maksimal pliktdelsarv vil endres i pakt med den alminnelige prisutvikling.  G er i dag kr. 101.351.- og justeres pr. 1. mai hvert år.

Arvelater har ingen rett til å instruere arvingen hvordan pliktdelsarven skal forvaltes, bortsett fra eventuelt å bestemme at den skal være arvingens særeie. Nytt i loven er en endring hvor arvelater i testament kan bestemme at arvingen først vil kunne få full rådighet over arven den dagen han/hun fyller 25 år dersom det er «til beste for barnet». Her kan det selvsagt knyttes til unntak, eksempelvis at arven kan fristilles tidligere eventuelt for investering i egen bolig e.l. Arvelater har fortsatt den såkalte «fri 1/3 del» til rådighet som han/hun kan rå over i testament.

Arveforskudd
Dersom en livsarving mottar en ytelse av økonomisk verdi fra arvelater som senere skal avkortes i livsarvingens arv, må denne betingelsen fremkomme når gaven gis,  den bør  være skriftlig og  de øvrige livsarvinger bør være kjent med den.
Avkortingsbeløpet settes til verdien av ytelsen da den ble mottatt, med mindre arvelater i forbindelse med ytelsen har bestemt at verdien feks. skal justeres i h.h.t. prisindeks, beregnet fra gavetidspunkt.  Dette vil vel særlig være aktuelt ved kontantoverføringer, men ikke like naturlig dersom ytelsen for eksempel. er en bil, et maleri, en antikvitet, aksjeportefølje el.

Fordeling av realverdier
Arvelater kan etter den nye arveloven i testament bestemme at Per skal arve hytta. Men dersom verdien av hytta overstiger hans arvelodd må han betale det overskytende beløp til boet, som deretter blir delt likt mellom samtlige livsarvinger.

Samboers rettigheter med felles barn
Samboer med felles barn med avdøde har allerede en lovfestet rett til delvis uskifte, og denne videreføres uendret, likeså har gjenlevende samboer rett til arv på 4G ved arvefallet

Samboers arverett uten felles barn
Arvelater kan i testament fastsette at den han eller hun har vært samboer med de siste fem årene før dødsfallet har rett til arv opp til 4G ved arvefallet, og denne retten har prioritet foran evt livsarvingers pliktdelsarv.

Skifteplikt?
Dersom en enke/enkemann ønsker å inngå nytt ekteskap må han/hun skifte med avdødes ektefelles livsarvinger. Det stilles ingen krav om skifte ved eventuelt etablering av samboerskap.
I arvelovens § 27 finner vi en ny bestemmelse: En arving kan kreve skifte av uskifteformuen hvis den lengstlevende har hatt samboer i minst to år eller har, har hatt eller venter barn med samboeren

Skille døds- og livsdisposisjon
Vi har gjennom historien en rekke tvister hvor det har vært spørsmål om en transaksjon er en dødsdisposisjon, som i så fall må være nedfelt i et testament, eller en livsdisposisjon som ikke trenger andre formaliteter enn at gavemottaker takker pent, og tar med seg gjenstanden når han går.

I den nye arveloven, § 40, er det gitt en temmelig klar definisjon på en dødsdisposisjon: Dette gjelder blant annet gave fra en giver som snart skal dø, og som vet det.

Sammendrag.
Den nye arveloven følger i det vesentlige de gamle regler, dog noe tilpasset de nye samlivsformer. Dersom det er noen som hadde ønsket/håpet at samboeres rettigheter skulle bedres er det ikke mye å hente her. Status som ektefelle innebærer både rettigheter og plikter, hvilket et samboerskap ikke gjør. Oppfordringen til samboere er fortsatt: Sørg for å opprette samboerkontrakt og testament.

 

Advokat Audhild Freberg Iversen

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter