Ukebrev – Senior Norge – uke 23 v/ Stig Klingsted

Senior Norges landsmøte behandlet og vedtok å sende en resolusjon om en verdig eldreomsorg. Den har følgende ordlyd:

Landsmøtet i Senior Norge er sterkt bekymret for den situasjonen mange av våre eldre er i. Alt for mange eldre får ikke den omsorg de både fortjener og har krav på. Underernærte eldre på institusjoner er dessverre altfor vanlig. Det samme gjelder tilfellene med mangelfull bemanning, overmedisinering og lite aktivitet. I kvalitetsreformen »Leve hele livet» heter det at reformen handler om de grunnleggende tingene som mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Det er også beklagelig at tannhelse ikke er en del av omsorgstilbudene.

Landsmøtet ber regjeringen følge opp med nødvendige bevilgninger slik at intensjonene i reformen kan etterleves ute i kommunene. Eldreomsorgen må ikke bli en salderingspost i stats- og kommunebudsjettene, og kvaliteten på sykehjemmene og hjemmetjenesten må ikke være avhengig av kommunenes økonomi og interne prioriteringer.

Til tross for bred politisk enighet om målene for eldreomsorgen, utallige utredninger og reformer, skjer det lite som medfører at de uverdige forholdene opphører. Eldreomsorgen trenger flere ansatte med god kompetanse. Senior Norge vil ha et godt samarbeid mellom offentlige, ideelle og private aktører på området. Eldre må få reell valgfrihet og størst mulig innflytelse over sin egen situasjon. God hjelp til hverdagsmestring er viktig, og tjenestene må bli bedre på kartlegging og oppfølging.

§

Ressursgruppen for jus og økonomi

Tidligere har vi presentert Ressursgruppen for helse og omsorg. Nå er turen kommet til jus og økonomi. Gruppen består av:

Stig Klingstedt, leder, jurist og tidligere ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet

Brit Fløistad, jurist og tidligere leder for Stortingets utredningsseksjon

Audhild Freberg Iversen, advokat

Ragnhild Hillestad, advokat

Terje Sørensen, advokat

Asbjørn Lauvstad, jurist og bakgrunn fra NAV

Elisabeth Steenstrup, advokat og tidligere spesialrådgiver i Kunnskapsdepartementet

Bjørn Halvorsen, tidligere ekspedisjonssjef i Arbeids- og sosialdepartementet

Per Anders Volden, tidligere oberst

Ressursgruppen arbeider blant annet med

høringer om lov- eller regelendringer

gjennomgang av lov- og regelverk for å påtale aldersdiskriminerende regler

prising av sykehjemsplasser og omsorgsboliger med heldøgns omsorg

finne en løsning på digital utenforskap for eldre

innspill til ledelsen om statsbudsjett

innspill til ledelsen om trygdeoppgjørene

Levealdersjustering – Forholdstall for pensjonsuttak er fastsatt for de som er født 1957 og tidligere

NAV har fastsatt forholdstall for årskull som er født 1957. For å få samme pensjon som de ville ha fått ved 67 års alder etter gammel ordning, må de arbeide i ett år og åtte måneder lengere.  For de som er 67 år i 2019 holder det med å arbeide 10 måneder lengere. Du finne tallene på NAVs hjemmeside.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter