Ukebrev fra Senior Norge sentralt

VI KREVER AT ELDRE SOM FREMDELES ER I JOBB OGSÅ SKAL HA RETT TIL SYKEPENGER
Regjeringen ønsker at folk skal stå i sine jobber lengst mulig. Pensjonssystemet legger opp til at man tjener opp pensjon til man er 75 år, men fra 67 års alder er det begrensninger på sykepenger. Man kan bare være syk i 60 dager med sykepenger. Etter 70 år får man ikke sykepenger dersom man blir syk. Senior Norge har krevd at arbeids- og sosialministeren endrer på dette, slik at eldre som står i arbeid skal ha rett til sykepenger helt til de er 75 år. Dette er også i tråd med de prioriteringer av arbeidslinjen som man finner i regjeringsplattformen fra Granavolden.

SENIOR NORGE VAR REPRESENTERT I ÅPNINGSSEMINAR PENSJONSLAB
Arbeids- og sosialdepartementet har startet et omfattende forskningsprosjekt som skal se nærmere på hvordan pensjonsreformen har endret nordmenns pensjoner og trygdeutbetalinger.
Legitimitet, Atferdsvirkninger og Bærekraft (LAB) er stikkord for hva som skal utredes nærmere. Prosjektet skal pågå i fire år. Forskere fra Instituttet for samfunnsforskning, Fafo, Frischsentret og Statistisk Sentralbyrå (SSB) skal samarbeide om prosjektet. Utover å kartlegge virkningene for eldre vil prosjektet også kunne legge frem forslag til endringer av pensjonssystemet.

I seminaret ble det bl.a. pekt på at pensjonssystemet og dets virkninger er for altfor dårlig kjent blant folk. Dette gjør at man i for liten grad forbereder overgangen til pensjonisttilværelsen. Spesielt er det viktig at unge mennesker blir gjort oppmerksomme på hvilken økonomi de kan forvente ved pensjoneringen, slik at de kan forberede seg tidlig. En viktig del av lønnsforhandlingene med en arbeidsgiver er hvilken tjenestepensjon han tilbyr.
Vi vil følge prosjektet nøye.

UKENS LOKALLAG
Senior Norge Skedsmo (snart Lillestrøm). Leder er Håvard Jernskau, mobil 970 92 551 .
Hvert styremedlem i Senior Norge Skedsmo har konkrete oppgaver. Dette er motiverende og gir resultater.

På årsmøte 13.3.19 ble det presentert en fyldig aktivitetsplan for 2019 med 6 medlemsmøter med temaer som: Frivillighetssentralen, Sentralstyret BA5 og BN Bank, Eldreomsorg i Lillestrøm kommune 2020, Eldre i trafikken som gående og kjørende, (hvorav et julemøte med underholdning), kurstilbud på Smarttelefoner og sommertur «Ut i det Blå».
Før kommunevalget 2019 vil styret tilskrive alle de politiske partier som stiller med lister og be om at de gir tilbakemelding på hvilke saker de vil profilere seg med, når det gjelder å utvikle Lillestrøm til en mer «aldersvennlig» kommune».

Medlemmer i lokallaget vil bli oppdatert løpende om de svarene vi mottar og eventuelle tiltak styret iverksetter gjennom lokalpressen mm.
Håvard Jernskau er styremedlem i Senior Norges sentralstyre.

Ha en flott uke!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter