Senter for Seniorpolitikk – 50 år for Seniorene!

Leserinnlegg v/Agnete Tjærandsen, Senior Norge Nordland

 

Senter for Seniorpolitikk feirer i år sitt 50-års jubileum og kan se tilbake på mange års kamp for å bidra til at flere kan fortsette lenger i arbeidslivet. De har i disse årene utarbeidet mange forskningsrapporter, som alle inneholder fakta om seniorer i arbeidslivet. Arbeidet i Senter for Seniorpolitikk er forankret i trepartssamarbeidet og i styret sitter NHO og LO, samt arbeidslivs organisasjoner og forskningsinstitusjoner. Det er arbeids- og sosialdepartementet som finansierer senteret.

Sentralt i senterets arbeide står kampen mot aldersdiskriminering. Både den som forekommer innenfor og utenfor arbeidslivet. Forskjellsbehandling på grunn av alder er forbudt ifølge arbeidsmiljøloven, enten det gjelder gamle eller unge. Likevel er det mange forskjellige bestemmelser, som er aldersdiskriminerende.  For den som jobber etter 67 år er det begrenset syketrygd til 60 dager, inntil du er 70 år. Deretter er det INGEN syketrygd!

 • Eldre fiskere får inndratt fangstkvoter
 • Inndragning av støtte til eldre bønder
 • Begrensninger i stipend og støtte til eldre forskere

Disse eksempler på diskriminering er lovfestet. Like utbredt er kanskje de som ikke er hverken lovfestet eller finnes på trykk. De som mere er holdningsbetinget og derfor vanskeligere å bekjempe – at arbeidssøkere over 50 år stort sett er uønsket – at det er begrensninger for opplæring for eldre arbeidstakere – at det er press mot eldre arbeidstakere i en nedbemanningssituasjon –

Diskrimineringen kan også ligge innebygd i grunnleggende oppfatninger om aldring. Forskjellsbehandlingen kan betraktes som så naturlig og rimelig, at det ikke oppfattes som diskriminering. I tillegg kommer de eldres egen oppfatning av alder. Nei, det er jeg nok for gammel til Vi gamle har et stort ansvar selv for de holdninger, som ligger til grunn for aldersdiskrimineringen.

Listen over aldersdiskriminering utenfor arbeidslivet er så lang, se et lite utplukk her:

 • Aldersgrense for billeie
 • Aldersgrense for reiseforsikring
 • Aldersgrense for å bli meddommer
 • Aldersgrense på 67 for brukerstyrt personlig assistanse BPA

Det ligger i vår – samfunnets – oppfatning av aldring, at vi bliver svekket, både i kropp og sinn – vi husker dårlig – vi hører dårlig – vi går dårlig – Dessverre ser det ut til, at de antakelser som mange har om eldre generelt, er preget av overdrivelser om de negative sider ved aldring. Det som gjelder for de mest skrøpelige eldre, har en tendens til å farge synet vi har på eldre generelt.

Det er IKKE slik – nyeste undersøkelser viser, at det kun er 12 prosent av de eldre som trenger omsorg. Resten er oppegående, friske, arbeidsdugelige mennesker. Det er disse Senter for Seniorpolitikk har slåss for de siste 50 årene. Det er disse som gjerne vil være med i arbeidslivet – det er disse som fremover kan bli en ressurs i Norges arbeidsstokk!

Senior Norge har kampen mot aldersdiskriminering som en av sine viktigste saker! Bli medlem du og!

 

 1. juli 2019

SENIOR NORGE Nordland

Agnete Tjærandsen

 

Kommentar til Agnete Tjærandsens innlegg

Hittil har forbud mot aldersdiskriminering kun vært lovfestet i Arbeidsmiljøloven. Det er da også diskriminering av eldre i arbeidslivet som har fått mest oppmerksomhet. Det er slik også i Agnete Tjærandsens innlegg, selv om hun peker på at det foregår utstrakt aldersdiskriminering i forskjellige former også utenfor arbeidslivet.

Nå blir forbudet mot aldersdiskriminering utvidet til også å gjelde utenfor arbeidslivet. Vi vet ikke hvor langt de nye lovbestemmelsene rekker, men vi synes det skulle være grunn til at lederne av de store pensjonistorganisasjonene tar for seg de mest aldersdiskriminerende tiltak myndighetene har iverksatt overfor pensjonistene. Tiltakene vi i første omgang tenker på er inntektsberøvende særtiltak iverksatt overfor pensjonistene som eneste gruppe.:

 1. Pensjonistenes minstefradrag er vesentlig mindre enn lønnsmottakernes
 2. Samordning for samboende eller gifte pensjonister – mindre grunnbeløp enn lønnsmottagerne
 3. Pensjonister med inntekt over kr. 318.000 må finansiere lette i trygden for de med mindre lønn
 4. Underregulering av pensjonstilleggene

Lederne av de store pensjonistorganisasjonene skulle grundig teste ut begrunnelsene for de enkelte tiltakene for å fastslå om de i dag er saklig holdbare og om de regnes som aldersdiskriminerende i forhold til de nye lovbestemmelsene. Så fikk man vurdere om det er grunnlag for å kreve de inntektsberøvende særtiltakene fjernet.

I motsetning til underregulering av pensjonstilleggene, er de 3 førstnevnte tiltakene nærmest gått i glemmeboken. Så da får vil vel sørge for at de blir hentet frem igjen!

Så får vi også se om dette kan være en sak hvor pensjonistorganisasjonene greier å forene sine interesser i et felles mandat!

 

 1. juli 2019

SENIOR NORGE Østfold

Finn Åsmund Johnsbråten

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter