Senior Norge Østfold logo 200

Senior Norge Østfold – HANDLINGSPLAN FOR 2019

Vi gjengir nedenfor handlingsplan for SENIOR NORGE Østfold for 2019. Den har vært operativ fra 1. januar. Planen vil bli forelagt styret den 27. februar og deretter årsmøtet den 6.mars. Eventuelle berettigede innsigelser vil kunne føre til justeringer av planen. Som det fremgår av planen, er vi rimelig offensive og 2019 skal innebære nok et skritt fremover for SENIOR NORGE Østfold.

«Denne handlingsplanen forutsettes gjennomført innenfor de økonomiske rammer som fremgår av årets budsjett. En viktig forutsetning er at vi blir bevilget en driftsstøtte på kr.35.000 som vi har søkt om fra Senior Norge. Skulle hele eller deler av denne driftsstøtten ikke bli innvilget, vil det få den konsekvens at vi må redusere aktivitetene. Utgifter til porto og annonser er blant utgifter som i så fall må reduseres. Noe som vil medføre at kontakten med en stor del av medlemmene ikke kan opprettholdes.

Handlingsplanen forelegges for foreningens årsmøte den 6. mars.

Hovedmål

Vi skal opprettholde og styrke vårt aktivitetsnivå og øke kunnskap og oppslutning om SENIOR Norge og våre egne lokale aktiviteter. Vi skal drive merkevarebygging og ta vårt ansvar for å få SENIOR NORGE enda mer kjent. Holde fokus på alle områder som vedrører de eldre og fremme deres interesser.

Vår rolle

Vår rolle er i bredeste forstand å drive informasjonsvirksomhet for å øve innflytelse og påvirke holdninger og politiske prosesser i alt som angår de eldre!

Vi skal være vaktbikkje og «de eldres stemme i samfunnet» – «deres saker er våre saker»!

Saker vi skal følge nøye, er alt som gjelder Helse- og omsorgsvesenet, og det som gjelder aldersdiskriminering, seniorøkonomi, pensjon og trygd. For øvrig skal vi arbeide for at de eldre skal ha en trygg, meningsfull og god alderdom.

Medlemssitasjonen – spesielle utfordringer

Ved årsskiftet hadde vi i alt 844 medlemmer. I løpet av året var det gjennomført en medlemsverving som ga oss i alt vel 329 nye medlemmer. Dette vil si at 38 % av medlemmene våre er nye. En av våre viktigste oppgaver er å opprette og opprettholde kontakt med disse slik at de opplever det som meningsfullt å støtte oss ved sitt medlemskap. Det som gjør dette til en spesiell utfordring, er at medlemmene er fordelt over hele Østfold fylke slik at det er en umulighet å oppnå personlig kontakt med hver enkelt. Det som ytterlig vanskeliggjør dette, er at det fortsatt er bare nær halvparten av medlemmene er på nett og har epost.

Digital utvikling

Ved årsskiftet var det fortsatt ca. 300 som ikke var på nett. Disse kan ikke nyte godt av det å ha epost, kunne administrere sine banktjenester, ha tilgang til offentlig informasjon, lese aller siste nyheter, lese vår SENIORAVIS m.m. De står utenfor mens digitaliseringen av det norske samfunn fortsatt pågår med høy hastighet.

Vi skal fortsette vårt arbeid for å motivere flest mulig av våre «ikke-digitale» medlemmer til å skaffe seg det nødvendige utstyr, PC eller nettbrett, komme seg på nett og ta den opplæring som er nødvendig.

Samtidig vil vi fortsette å støtte medlemmer som allerede er på nett med å løse driftsproblemer gjennom vår rådgivingstjeneste, «Datahjelpen», som er gratis for våre medlemmer.

Vi vil være representert i eldrerådene

De eldre er nesten ikke representert i besluttende organer som kommunestyrer, fylkesstyrer, storting og regjering. De eldre er således praktisk talt «under administrasjon»

Vi ser det slik at vår raskeste vei til kontakt med de politiske miljøer og mulighet til å påvirke politiske beslutninger og prosesser, er gjennom de kommunale eldrerådene. Derfor tar vi kontakt med hver enkelt kommune i Østfold for å sikre oss at vi blir kontaktet når det i forbindelse med høstens kommunevalg skal velges nye medlemmer til eldrerådene. Det er vårt mål å bli representert i flest mulige av eldrerådene.

Kommunikasjon

Vi skal utnytte alle muligheter som er tilgjengelig for oss til å få frem budskap om Senior Norge og vår virksomhet til våre medlemmer, pensjonistforeninger og til det brede publikum i Østfold. Aktuelle media er temamøtene våre, nettsiden vår/SENIORAVISA, lokalavisene i Østfold og NRK radio og TV. Våre medlemmer nås gjennom vanlig post, Epost og/eller SMS.

Vi skal kommunisere med medlemmer som ikke er på nett, gjennom vanlig post i den grad dette kan gjennomføres innenfor rammen av våre budsjetter.

Samtidig skal vi fortsette å utnytte mulighetene for å spre vår informasjon gjennom Facebook. Målet er å nå fram til mange slik at vi oppleves som nærværende og at vi synes i flest mulig sammenhenger.

Dekning i media

Vi skal fortsette regelmessig å forsyne 6 lokalaviser i Østfold med stoff om foreningens virksomhet Det være seg referater fra våre månedlige temamøter eller debattinnlegg. Vi skal også arbeide for å komme inn i Radio og TV når vi har saker med spesiell interesse.

Så har vi SENIORAVISA som vi utgir på vår egen nettside. Vi driver SENIORAVISA som en ukeavis med oppdatering hver mandag.  Se eget avsnitt nedenfor.

Det er vårt mål at SENIOR NORGE Østfold skal synes i samfunnsdebatten i Østfold.

Temamøter

Temamøtene er den sentrale aktiviteten som speiler foreningens virksomhet og som gir medlemmene mulighet til å møtes. Vi vil velge aktuelle temaer som ligger innenfor rammen av foreningens formål, samt samfunnsaktuelle spørsmål. Vi tar sikte på i løpet av året å gjennomføre møter i Sarpsborg, Fredrikstad og Moss. Møtene vil bli annonsert i Sarpsborg Arbeiderblad, Fredrikstad Blad, og Moss Avis.

I alt vil vi arrangere 10 temamøter – første onsdag hver måned unntatt i juli og august. Referatene fra møtene blir lagt inn på vår nettside/SENIORAVISA, deretter delt offentlig på Facebook, og så distribuert til lokalavisene i Østfold.

Eldrekonferanse

Vi vil delta som medarrangør i Eldrekonferanse Moss/Rygge i mai måned.

Nettsiden vår/SENIORAVISA

Nettsiden er vår medlemsavis som samtidig skal være et forum for seniorer, pensjonister og pensjonistforeninger i hele Østfold Fylke. Nettsiden inneholder alle sentrale opplysninger om foreningen og vår virksomhet. Vi skal fortsette å drive SENIORAVISA på vår nettside som en ukeavis med oppdatering hver mandag. SENIORAVISA skal inneholde stoff om vår virksomhet og stoff som vedrører de eldre, herunder lokale nyheter fra hele Østfold.

Vi bestreber oss på å få leserinnlegg fra forskjellige hold. Intensjonen er å øke bredden i stoffet og på denne måte gjøre SENIORAVISA enda mer interessant.

Vi vil fortsette arbeidet med å gjøre SENIORAVISA mer kjent og lettere tilgjengelig for de andre lokallagene i SENIOR NORGE .

Vi tar sikte på å øke besøksfrekvensen til nettsiden vår ytterligere. I første omgang er målet å passere 60.000 besøk i året.

Innleggene i SENIORAVISA deles offentlig på Facebook fortløpende.

Det er vårt uttrykte mål å være best på senior og pensjonistinformasjon i Østfold!

Medlemsfordeler

Vi vil fortsette arbeidet med å gjøre våre medlemsfordeler bedre kjent og om mulig å utvikle flere tilbud.

Styremøter

Styremøter avholdes hver måned i forkant av temamøtene. Styreprotokollene legges inn i SENIORAVISA umiddelbart etter hvert møte. Således blir protokollene og styrets arbeid kjent for medlemmene og andre interesserte.

Grasrotandelen

Grasrotandelen vil, om vi får beholde de spillere vi har nå, gi oss en årsinntekt på vel kr.13.000,-. Vi får gjerne flere grasrotgivere. Vi synes at vi i en forening med godt over 800 medlemmer burde ha hatt langt flere grasrotgivere.

Besøkstjeneste og lørdagskafe

Lørdagskafe på Kurland Sykehjem og besøkstjeneste opprettholdes som nå.

Sentrale aktiviteter

Vi deltar i relevante saker initiert av SENIOR NORGE sentralt!»

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter