På tide at pensjonistorganisasjonene enes om strategi!

Vi har mottatt et innlegg fra Senior Norge som vi gjengir i sin helhet nedenfor.

Vi merker oss med glede at familien vokser. Nå får vi nye lokallag i de strategisk viktige byene Trondheim og Bodø. Da blir vi endelig godt representert nord for Dovre!

Den store saken som er omtalt i innlegget fra Senior Norge, er det faktum at pensjonistene også i 2018 får nedgang i kjøpekraften. Pensjonistene tapte for 4. året på rad slaget om den årlige underreguleringen av pensjonstilleggene. Historien gjentar seg!

De store pensjonistorganisasjonene som er invitert til drøftinger med regjeringen om de årlige budsjettene, burde nå til fulle ha lært at de ikke vinner frem med sine synspunkter en for en. Om de ikke greier å enes om en felles strategi når de skal fronte regjeringen, vil de fortsette å tape de store slagene. Dette er en realitet som lederne for de store pensjonistorganisasjonene en eller annen gang vil måtte ta inn over seg!

Vi har gjennom de siste 3 – 4 årene forsøkt å provosere lederne av disse organisasjonene til å til samordne felles interesser. Så langt har vi ikke sett at noen har «tatt opp hansken»!

Det er en ubetinget felles interesse for alle pensjonistorganisasjonene å få fjernet underreguleringen av pensjonstilleggene. Her skulle de ha den aller beste grunn og mulighet til å utarbeide et felles mandat som kunne være begrenset til en enkelt sak.

Så får vi se om lederne for de store pensjonistorganisasjonene «tar til vett» og møter myndighetene med et felles mandat neste gang underreguleringen skal drøftes. En for en vinner de ikke frem!

Vi gjengir nedenfor et informasjonsskriv fra SENIOR NORGE av 25. februar:


OGSÅ I 2018 OPPLEVDE PENSJONISTENE NEDGANG I KJØPEKRAFTEN
Teknisk beregningsutvalg leverte i uken sin foreløpige rapport som vil ligge som grunnlag for vårens tariffoppgjør. Der viste det seg at den gjennomsnittlige reallønnsveksten for lønnstakere har vært 0,3 prosent i 2018. På grunn av underreguleringen av pensjonene med 0,75 prosent har altså kjøpekraften for pensjonistene gått ned også i 2018. Det er fjerde året på rad som pensjonistene har fått negativ utvikling av kjøpekraften. Pensjonistorganisasjonene har, i påvente av at underreguleringen skal fjernes, gått inn for at man går over til det opprinnelige forslaget til underregulering som Pensjonskommisjonen foreslo, dvs. at man underregulerer med halvparten av forskjellen mellom pris- og lønnsvekst. Da ville pensjonistene aldri gå ned i kjøpekraft selv om de vil har dårligere utvikling av kjøpekraft enn lønnstakerne. Myndighetene har ennå ikke imøtekommet oss.

REGJERINGEN INNFØRER NYE REGLER FOR FØRERKORT FOR ELDRE
Denne uken kom det beskjed fra Regjeringen om at man før sommeren vil innføre endrede regler for fornyelse av førerkort for eldre. Aldersgrensen vil bli hevet til 80 år før man må fornye førerkortet. Det vil bli innskjerpede retningslinjer for bruk av kognitiv test og fornyelse av førerkort skal bare skje hvert tredje år. Regjeringen har bedt Vegdirektoratet komme med forslag til ny forskrift som vil bli sendt på høring. Vi gleder oss til den.

NYE LOKALLAG
Senior Norge har hatt stiftelsesmøte for nytt lokallag i Trondheim for Trøndelag fylk og i Bodø for et nytt lokallag der. I sør er lokallaget i Vest-Agder utvidet til også å omfatte Aust-Agder. Det innebærer at det vil dekke det nye Agderfylket. Senior Norge arbeider videre med å tilpasse strukturen til den nye kommuneinndelingen og til de nye fylkene.

SYKEPENGER FOR ELDRE I ARBEID
Senior Norge har lenge reagert på at de som fortsetter i arbeid etter fylte 67 år ikke omfattes av de generelle reglene for sykepenger. Nå tar vi Granavolden-plattformen som utgangspunkt for å be Regjeringen om at arbeidslinjen styrkes ved at eldre som er i arbeid også får rett til sykepenger.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter