Ny forskrift – eldrerådene svekkes!

Vi har i tidligere innlegg beskrevet det demokratiske problem at vel 830.000 pensjonister, 15 % av landets befolkning, nesten ikke er representert i organer der beslutninger tas. Således er det ikke meget feil å si at de er under administrasjon. De eldre er imidlertid gitt en meget god mulighet til å øve innflytelse på de politiske prosesser og beslutninger gjennom de kommunale eldrerådene. Riktignok ligger det en begrensning i at de, som navnet sier, er rådgivende og at de ikke har besluttende myndighet.

Eldrerådene har et meget sterkt mandat beskrevet i eldreloven.  Alle kommuner er forpliktet til å ha et eldreråd. I prinsippet skal eldrerådene forelegges alle saker som har betydning for de eldres levevilkår for vurdering og uttalelse. Eldrerådene skal ha sakene forelagt så tidlig at deres tilbakemeldinger kan tas i betraktning når beslutninger tas.

Erfaringene med eldrerådene er noe blandet. Noen fungerer meget bra og er et godt korrektiv for kommunestyrene. Andre er mindre aktive og øver begrenset innflytelse. Men mulighetene til å øve betydelig innflytelse er gitt alle eldrerådene gjennom eldreloven.

I 2017 vedtok Stortinget at eldreloven skal opphøre. I stedet skal den legges inn i den nye kommuneloven. Det er utarbeidet forslag til forskrift til gjeldende paragraf i kommuneloven. Den er til høring med frist 1. april 2019.

Vi er betenkt over innholdet i forskriften. Den styrker kommunenes selvråderett på bekostning av de eldre. Det som er aller mest betenkelig er at eldrerådenes mandat skal vedtas av kommunestyrene. Dette innebærer at kommunestyrene blir sittende med «bukta og begge endene». Dette kan ikke være i de eldres interesse.

Forskriften sier at den skal sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra eldrerådene i saker som angår dem. Dette er langt svakere enn det mandat som er gitt eldrerådene i den nåværende eldrelov.

Det er gitt en mulighet for at eldrerådene kan bli slått sammen med rådene for funksjonshemmede. Vi kan vanskelig se at dette er en løsning som tjener de eldre.

Kommunene vil fortsatt være forpliktet til å ha eldreråd.

Vi er spente på hva som kommer ut av høringene. Spesielt er vi opptatt av kommunenes rett til å vedta mandatene for eldrerådene. Vi håper dette blir endret i forhold til det som er foreslått i forslaget til forskrift!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter