Fornye førerkort – nye bestemmelser iverksatt!

Regelverket vi har hatt for fornyelse av førerkort, har vært under press. En rekke forhold har endret seg etter at de hittil gjeldende bestemmelser ble innført. Aldersgrense på 75 år som betinger godkjent legeattest, har vel vært mest i fokus. Dernest de kognitive testene som har vært brukt for å fastslå om man skulle være kompetent til å føre bil.

Folk lever lenger og holder seg friske og oppegående lenger. Dette skulle være grunn til å heve aldersgrensen. Samtidig er det stilt spørsmål til de kognitive testene. Er de relevante for å måle de ferdigheter som skal til, er et spørsmål. Et annet er om disse testene nødvendigvis skal anvendes for alle.

Trafikkmengden øker og trafikkbildet endrer seg. Dette skjerper kravene til bilførerne.

Helsedirektoratet og Vegdirektoratet legger fram endringer i ordningen med obligatorisk helseattest for eldre bilførere. Nå gjelder følgende bestemmelser:

    • Aldersgrensen for førerkort heves fra 75 til 80 år
    • Helseattest fornyes hvert tredje år, ikke hvert annet
    • Kognitive tester skal ikke benyttes om det ikke er helt klart at kognitiv svikt foreligger

Det hviler fortsatt et stort ansvar på fastlegene.

Fastlegene må fastslå om helsekrav er oppfylt. Legen skal vurdere søkeren ut fra kjent sykehistorie. Ved mistanke om kognitiv svikt skal godkjent test gjennomføres.

Det er viktig at det fortsatt finnes en aldersgrense og at bilførerne således vil måtte oppsøke lege for å få fastslått helsetilstand.

De endringene som nå er iverksatt gjør det betydelig enklere for de eldre bilførerne. Samtidig vil de måtte redusere kostnader fordi det blir færre legeundersøkelser.

Det er verd å ha klart for seg at forskjellig funksjonssvikt kan inntreffe etter hvert som man blir eldre og at bilførere over 80 år er overrepresentert i ulykkesstatistikkene.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter