Forbedringspotensiale i eldreomsorgen – Kommunene ivaretar ikke de eldre godt nok!

En undersøkelse som Norstat nylig har gjennomført for ABC Nyheter viser at folk flest ikke synes de eldre ivaretas godt nok i kommunene. Nesten 7 av 10 er av denne mening. Det er en klar ubehagelig melding til de ansvarlige i kommunene og til våre politikere. I en artikkel i ABC Nyheter av 3. august pekes det på flere forhold hvor forbedringer er nødvendig. Typisk nok, det som er den aller viktigste forutsetningen, er bemanningen på sykehus og sykehjem. Det er vel kjent at det er en generell underbemanning. Dette hindrer personalet å gi pasientene fullgode tjenester. For lav bemanning er årsak til mange av de feil som begås innen helse- og omsorgsvesenet. Samtidig kan for lav bemanning være til hinder for å løse foreliggende problemer.

Altså, uten tilstrekkelig bemanning vil ikke viktige problemer kunne løses, uansett hvor gode løsningene ellers måtte være. Dette er et forhold det ikke går an å komme forbi, men det kan se ut som det er nettopp det de ansvarlige i kommunene og politikerne prøver. Det ser ut som om man heller vil «tie saken i hjel» enn å gå på selve problemet. Meget kan sikkert oppnås gjennom innføring av velferdsteknologi, men hovedsaken er og blir å øke bemanningen – «flere varme hender»!

Forholdet med bemanning er nevnt i slutten av artikkelen. Det oppleves nærmest som en parentes og ikke som den hovedsak det er! Det vi savner er et ærlig estimat over hvor mange helsearbeidere vi har i norsk helsevesen og hvor mange vi mangler for å kunne ha «fullgod» bemanning!

Det er et annet forhold som også gjelder kapasitet – sykehjemsplasser! I en situasjon hvor behovet for sykehjemsplasser ikke er dekket samtidig som behovet øker, er at det legges ned sykehjemsplasser i høyere takt enn det bygges nye. I Oslo er det lagt ned 400 sykehjemsplasser siden 2015. Mangel på sykehjemsplasser gjør at eldre blir tvunget til å bo på dobbeltrom mens de har krav på enkeltrom.

Samhandlingsreformen tar sikte på at behandlingstiden på sykehusene skulle kortes ned og et større ansvar skulle legges på kommunene og sykehjemmene. Sikkert en bra tanke, men det har vært problematisk så lenge kommunene ikke har fått tid til å bygge opp nødvendig kapasitet.

Underernæring har vært og er et problem blant de eldre på sykehjem. Det har sammenheng med hva som serveres av mat, kvaliteten på denne og hvordan den serveres. Problemet har vært under lupen i lengre tid. Det skjer utvilsomt forbedringer, men det går sakte. Regjeringen yter økonomisk støtte til kommuner som vil ta matproduksjonen tilbake fra storkjøkken for å drive eget kjøkken i sykehjemmene. Det er fortsatt mange sykehjem som serverer hovedmåltidet midt på dagen.selv om beboerne fra tidligere er vant til å få hovedmåltidet, middagen, ved 4 – 5 tiden!

Sykepleieryrket er fortsatt attraktivt til tross for alle meldinger om hva som ikke er bra i norsk helsevesen. Søkningen til yrkesskolene er god og gir oss et nødvendig tilsig av helsearbeidere. Det som er et problem, er at alt for mange møter veggen og forlater yrket alt for tidlig! Vi tror det er maktpåliggende at de ansvarlige ledere i kommuner og våre politikere forstår betydningen av å skape arbeidsforhold som gjør at helsearbeiderne får muligheten til å gjøre en fullgod jobb, og at de kan være stolte av sitt arbeid og sin arbeidsplass! Da trenges det flere til å dele arbeidsbyrden!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter