Ensomhet

Ensomhet blant eldre

Det er slik at det nettverk man en gang hadde, har en tendens til å bli mindre og mindre år for år. Noen flytter eller blir borte av annen grunn og noen dør. Til slutt er det mange som blir sittende alene og ensomme. Det å være ensom oppleves som en belastning for mange. I årene som kommer, vil det bli flere ensomme etter hvert som vi blir mange flere eldre. Det er åpenbart av mange av disse trenger hjelp til å etablere nye kontakter slik at de kan oppleve å være hjemmeværende i et sosialt miljø.

Det er flere aktører som engasjerer seg for å hjelpe eldre ensomme. Senior Norge introduserte for en tid tilbake et program med trygghetssirkler. Ideen har vært at ensomme som ønsker kontakt, skulle kunne delta i grupper som hadde regelmessig kontakt pr. telefon. Tanken har sikkert vært god, men vi har forstått at forsøket ikke har lykkes i forventet grad.

Røde Kors har en vel utbygget besøkstjeneste og tjener i så måte til å avhjelpe ensomhet hos mange eldre.

Eldrerådene ser også en utfordring i å avhjelpe ensomhet hos eldre. Det aktive eldrerådet i Bodø har tanker om dette. Deres ide er å skape møteplasser for de eldre med forskjellige aktivitetstilbud. Dette har vi omtalt i innlegg i SENIORAVISA den 1. april – «Behovet for å oppleve fellesskap».

Kirkens omsorgstjeneste i Fredrikstad samler eldre til seniorlunsj en gang i måneden. Man møtes ganske enkelt omkring et hyggelig måltid hvor det sosiale er det viktigste. Allsang, diktlesning og andre bidrag fra de deltagende. Dette har vi omtalt i innlegg i SENIORAVISA den 21, januar – «Seniorlunsj i Fredrikstad».

I Oslo arbeider politikerne med et prosjekt som benevnes som tillitsmodellen. SV i Fredrikstad har funnet konseptet så interessant at de nå arbeider for å få det innført og prøvet også i Fredrikstad.

Les gjerne hva Silje Louise Waters kan fortelle om dette:

«Prosjektet «Tillitsmodellen», eller «Tillitsreformen», er et tiltak for å møte økningen av antall eldre i Oslo kommune på best mulig måte. I dette prosjektet får innbyggere og medarbeidere muligheten til sammen å finne de beste omsorgsløsningene og utvikle en ny og bedre hjemmetjeneste og sykehjemstjeneste. Arbeidet skal baseres på tillit og samarbeid og gi en bedre hverdag både for den som mottar, og for dem som gir tjenester.

Fire bydeler i Oslo tester nå ut små, selvstyrende, tverrfaglige team som har ansvar for hjemmetjenester innenfor et definert område. Målet er at Oslo-folk som benytter tjenesten skal ha færre ansatte å forholde seg til, og SV mener at dette vil gi en tryggere og mer forutsigbar hverdag og økt medbestemmelse.

For å innføre «Tillitsreformen» må det en endring til i organiseringen av tjenestetilbudet i kommunen. Ansatte må gis større ansvar og myndighet til å ta selvstendige beslutninger uten å bli tidspresset av målstyring og rapportering. Dette prøves nå ut i prosjektet ved at Oslo kommunes saksbehandler er fast medlem av det ambulerende hjemmetjenesteteamet og at saksbehandling foregår tett på bruker.

I tillegg til saksbehandler består teamene av sykepleiere, helsefagarbeidere, fysioterapeut og ergoterapeut. De selvstyrte teamene får i større grad enn før ta egne faglige beslutninger. Dette skal gi økt faglig påvirkning basert på nær dialog med den enkelte som mottar hjelp fra hjemmetjenesten.

Fredrikstad SV arbeider for å innføre denne modellen i kommunen uten så langt å vinne frem. Vi mener at respekten for brukerne som individer må legges til grunn når kommunen tilbyr tjenester som er av en så nærgående og personlig art som hjemmetjenesten er. For noen er hjemmetjenestebesøket det eneste besøket de får i løpet av dagen. Dette besøket betyr noe. Derfor må det gjennomføres på best mulig måte. Vi mener tillitsreformen er løsningen, og håper flere vil løfte frem dette sammen med oss.»

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter