Eldrerådene – ut av skyggen!

Vi har et velkjent demokratisk problem. De eldre er nesten ikke representert i politisk besluttende offentlige organer, slik som kommunestyrer, fylkesstyrer, regjering og Storting. Dette innebærer at våre snart 850.000 pensjonister praktisk talt er under administrasjon.

Det er imidlertid et forum de er representert i, de kommunale eldrerådene. Disse rådene skal ivareta de eldres interesser. De har ikke besluttende myndighet, men skal gi råd til sine respektive kommunestyrer. De skal bli forelagt til uttalelse alle saker som behandles av kommunestyrene som vedrører de eldre. Eldrerådene kan også fremme saker på eget initiativ.

Således ligger det til rette for at eldrerådene skulle kunne utøve en betydelig politisk innflytelse. Men slik ser det ikke ut til å være. Eldrerådene fremstår for det meste som anonyme «sandpåstrøere». Eldrerådene og deres virksomhet er mer eller mindre ukjent for folk flest. De er nesten fullstendig usynlig i media.

Vi i SENIOR NORGE Østfold ser dette som en utfordring. Vi vil med utgangspunkt i våre muligheter bidra til å få eldrerådene ut av skyggen og inn i lyset. Vi ser eldrerådene som den beste mulighet for de eldre til å være med på å øve politisk innflytelse.

Vår handlingsplan ser i grove trekk slik ut:

    • Skaffe kommunene kandidater blant våre medlemmer til eldrerådene
    • Innhente sammensetningen i eldrerådene fra hver enkelt kommune
    • Bekjentgjøre eldrerådenes sammensetning og kontaktadresser i SENIORAVISA
    • Få info om eldrerådenes virksomhet kjent gjennom innlegg i SENIORAVISA

På denne måte vil vi gjøre eldrerådene, representantene og kontaktmuligheter kjent for folk flest. Dessuten vil eldrerådene kunne bli kjent for hverandre. SENIORAVISA oppnår i år et besøkstall på opp imot 60.000. Vi når således ut til mange, langt ut over vår egen medlemsmasse og langt ut over Østfolds grenser.

Vi vil nå, etter hvert som vi mottar info fra kommunene, legge ut oversikter over eldrerådene i respektive kommuner i SENIORAVISA.

De enkelte oversikter blir hver uke lagt ut i SENIORAVISA’S førsteside samtidig som de legges inn i arkiv for Eldrerådene. For å finne frem til arkivet: trykk på «Eldrerådet» i kategorier, så kommer dere frem til alt som er skrevet om Eldrerådene.

Vi tar sikte på å få inn informasjoner om de enkelte eldreråds virksomheter ved innlegg i SENIORAVISA. Vi tar gjerne imot leserinnlegg fra eldrerådene. Kanskje ender vi opp med en egen spalte «Siste fra eldrerådene».

Vi skulle gjerne vært representert i alle eldrerådene. Det får være et fjernt mål, men allerede etter årets valg vil vi ha fått inn langt flere representanter enn vi har hatt til nå.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter