SENIOR NORGE Østfold – medlemstallet øker!

 

I enhver forening er det slik at det er et interessefellesskap som bærer foreningen. Medlemsutviklingen er en indikator på i hvilken grad men lykkes i å samles rundt et slikt fellesskap.

Vi har hatt en periode med en viss tilbakegang i medlemstallet. Medlemsavgangen har vært større en tilgangen på nye medlemmer. Dette ser nå ut til å ha snudd. Vi har hittil i år hatt en netto medlemsøkning på 53 medlemmer. Vår forening har nå 671 medlemmer fordelt over hele Østfold Fylke.

Vi har noen spesielle utfordringer i og med at vi er en forening bestående av yngre, oppgående seniorer og eldre mennesker i den aller siste livsfase. Vi vil alltid vil ha en jevn avgang av de eldste, enten på grunn av at de blir så alderssvekket at de ikke henger med lenger eller at de dør. Dette innebærer at vi hele tiden er avhengig av å kunne erstatte disse med nye medlemmer, gjerne yngre seniorer som kan bidra til den videre utvikling av vår forening.

Av de 19 som har sluttet i år, er 9 i gruppen over 80 år!

Vi kan glede oss over å ha fått i alt 72 nye medlemmer. Av disse er 33 I aldersgruppen 60 – 70 år. De vil kunne representere en ønsket fornying av medlemsmassen.

Når vi har lykkes i å tiltrekke oss et betydelig antall nye medlemmer, tror vi det kan ha sammenheng med den informasjonsvirksomhet vi driver. Denne er i hovedsak basert på ukentlig oppdatering av vår nettside «SENIORAVISA», hvor vi jevnlig har over 4.000 besøk hver måned, våre månedlige temamøter og jevnlig innlegg vi har om forskjellige temaer i 6 lokalaviser i Østfold. Oppmuntret av våre fremganger, vil vi fortsatt prioritere vår informasjonsvirksomhet.

Det er veldig enkelt: «skal folk kunne være engasjert, så må de være informert!

Aldersspennet i vår forening – fra de 60 år til de 90 – er kanskje vår aller mest krevende utfordring. Det er å kunne samles om et interessefellesskap samtidig som det også tas hensyn til særinteresser de enkelte aldersgruppene måtte har.

En 60-åring er ikke det en 60-åring var bare for noen tiår siden. Tidligere ble 60-åringer betraktet som «gamle». Til dels var de utslitte etter et langt fysisk og psykisk arbeidsliv. De så frem til den siste fase i livet som pensjonister med mulighet for kunne nyte sitt otium i ro og mak.

I dag ser horisonten for en 60-åring helt annerledes ut. De ser frem til en fase i livet full av spennende aktiviteter – reise, idrett, fritidsinteresser. Det blir en utfordring for oss å kunne tilby aktiviteter som tiltrekker 60-åringene som samtidig også er interessante for 80-åringene! Fort gjort å forskreve seg!

Vi har sett for oss noen områder som vi vil få opp på agendaen. Fysisk trening er et slikt område – godt for det aller meste – aldri for tidlig å begynne, aldri for sent. Bedre gode dager – flere år! Et annet område er kosthold – relevant for alle. Og så skal vi se om det er mulig å få noe til med reise. Det er jo slik at «alle» reiser enten de er 60 eller 80 år!

Vi vil fortsette arbeidet med å utvikle innholdet av vår forening slik at det vil være interessant og meningsfullt å være medlem hos oss – for så vel yngre som eldre seniorer.

Nye medlemmer er alltid velkommen!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter