Rettsløse besteforeldre?

Barnebarn er sagt å være livets dessert! De er til glede og livsberikelse for besteforeldre flest. Men dessverre så er det ikke alle besteforeldre som er denne glede forunt. Av forskjellige forhold som samlivsbrudd og konflikter er det mange som blir nektet samvær med sine barnebarn. Er besteforeldre i denne sammenheng rettsløse?

Senior Norge har gjort en henvendelse til Barne- og Likestillingsdepartementet om dette og stilt spørsmål om det er et hull i lovverket som burde fylles. Vi gjengir nedenfor svaret fra departementet:

Samværsrett for besteforeldre

Vi viser til brev av 19. april til barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland, som Familie og oppvekstavdelingen vil besvare.

Regjeringen fremmet våren 2016 stortingsmeldingen Meld. St. 24 (2015 – 2016) Familien-ansvar, frihet og valgmuligheter. Under punkt 6.2.4 Samvær mellom barnebarn og besteforeldre står det følgende:

Vanskelige samlivsbrudd med vedvarende høye konflikter, kan føre til at kontakten mellom barnebarn og besteforeldre faller bort. Besteforeldre som ikke får samvær med barnebarna stiller tidvis spørsmål om ikke besteforeldres rett til samvær burde være lovbeskyttet. Det har så langt vært lagt til grunn av lovgiver at det bør utvises varsomhet med å gi andre personer rettigheter som gjør dem til foreldrenes «konkurrenter» om barnet. Det er barnets foreldre som har rett til samvær, så langt dette er forenlig med barnets beste. Foreldrene har myndighet til å bestemme hvem barnet skal være sammen med. Eldre barn vil i større grad avgjøre dette selv.

Barnelovens paragraf 45 gir en begrenset mulighet for å fastsette samvær for andre enn foreldrene. Der den ene eller begge foreldrene til barnet er døde, kan slektninger  eller andre som er nært knyttet til barnet kreve at domstolen skal fastsette om de skal ha rett til samvær med barnet, og hvilket omfang en eventuell samværsordning skal ha. I saker om samværsrett mellom foreldrene, kan en forelder som blir nektet samvær med barnet sitt, be om at retten fastsetter samvær direkte med besteforeldrene. Samvær med besteforeldrene kan bare fastsettes på vilkår om at den som er nektet samvær ikke får møte barnet.

Besteforeldre kan være en viktig ressurs dersom foreldrene i en periode ikke makter å ta seg av barnet eller det foreligger et vedtak om fosterhjemsplassering, se kap. 5.1.3 om plassering hos slekt.

Barnets slektninger, eller andre som barnet har en nær tilknytning til, kan krev at fylkesnemnda bor barnevern- og sosialsaker tar stilling til om de skal ha rett til samvær med barnet, herunder samværsrettens omfang. Dette gjelder når den ene eller begge foreldrene er døde eller fylkesnemnda har bestemt at den ene eller begge foreldrene ikke skal ha rett til samvær med barnet eller at foreldrenes rett til samvær skal være svært begrenset.

Regjeringen vil, i tråd med Jeløya-plattformen, oppnevne et offentlig utvalg som skal gjennomgå og modernisere barneloven, herunder vurdere betydningen av bidragssystemets utforming for likestilt foreldreskap og gjennomgå barnets rettigheter, spesielt i et internasjonalt perspektiv. Det er behov for en gjennomgang av barneloven og barns rettigheter sett i lys av blant annet utviklingen i menneskerettighetene.

Vi har merket oss synspunktene deres og vil ta dem med oss videre i arbeidet med disse spørsmålene.

Med hilsen

Gitte Gulbrandsen                             Kristin Gregusson

Fagrådgiver                                       seniorrådgiver

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter