Protokoll fra årsmøte i Senior Norge Østfold

Senior Norge Østfold avholdt årsmøte i Glenghuset i Sarpsborg onsdag 7. mars. I alt 33 medlemmer deltok i møtet. Det ble åpnet av leder for foreningen, Finn Åsmund Johnsbråten. Han innledet ved å si noe om foreningens fremganger i året som er gått.
Det er to forhold som har endret foreningenes forutsetninger vesentlig.
Det første er suksessen med nettsiden som drives som en ukeavis med Østfold som målområde. Nettsiden har nå jevnlig over 1.000 besøk pr. uke. Det tilsvarer et besøk pr. år på over 50.000.
Det andre er at det store besøksantallet har gjort oss interessante for annonsører. Vi har solgt annonser i 2017 for nær kr. 60.000. Dette vil si at vi har bedret våre forutsetninger for å utvikle vår virksomhet samtidig med at vi kan drive uavhengig av medlemstilskudd fra Senior Norge.

Arne Vestergaard Larsen ble valgt til møteleder. Finn Åsmund Johnsbråten ble valgt til referent. Atle Midtgård og Odd Andersen ble valgt til å skrive under protokollen.

Årsberetningen ble gjennomgått. Den omhandlet: Nettsiden-siste nytt fra Østfold, økonomi, kommunikasjon med medlemmene, temamøter, øket nærvær i Indre Østfold, seniormesse i Fredrikstad, kontakt med andre pensjonistforeninger, seniortrening, bytte av navn til Senior Norge Østfold, arbeid med media og medlemssituasjonen.

Årsberetningen ble godkjent uten kommentar.

Regnskapet viser en meget positiv utvikling i forhold til foregående år. Det meste av dette er forårsaket av salg av annonser, nevnt ovenfor. Vi er tilfreds med et overskudd på kr.47.665,-.

Regnskapet ble godkjent uten kommentarer.

Budsjettet går ut med et overskudd på kr. 30.000,-. Det hviler på den forutsetning at vi greier å opprettholde annonseinntektene fra foregående år. I budsjettet ligger noen offensive satsninger: økning av porto vedrørende postutsendelser til medlemmer som ikke har epost, økning av annonseutgifter, og økning av underholdning i forbindelse med temamøtene.

Budsjettet gir overskudd selv uten medlemstilskudd fra Senior Norge.

Budsjettet ble godkjent uten kommentarer.

Handlingsplanen for 2018 er basert på forutsetning om at vi greier å opprettholde inntektsnivået fra 2017. Hovedmålet er å opprettholde og styrke vårt aktivitetsnivå og øke oppslutning om Senior Norge og våre egne lokale aktiviteter. Bygging av merkevaren «Senior Norge» er en hovedsak.

Medlemsfornyelse vil være en hovedsak for Senior Norge og vår forening. En utfordring er å skape tilbud som gjør oss interessante for «yngre seniorer» (60+).

Handlingsplanen ble godkjent uten kommentar.

Forslag til årsmøtet. Det ble fremmet 3 forslag som alle ble godkjent. 1) skifte av navn til Senior Norge Østfold, 2) opprette aktivitetskomite for Indre Østfold, 3) styrets medlemmer og varamedlemmer skal være på nett og ha epost-adresse.

Valg av tillitsvalgte. Valgkomiteens innstilling ble godkjent. Styret vil bestå av i alt 8 medlemmer + lokallags kontakt i Indre Østfold og 2 varamedlemmer.

Leder/sekretær: Finn Åsmund Johnsbråten, kasserer Bjørg Sten Nilsen. Øvrige styremedlemmer: Arne Vestergaard Larsen, Øivind Strømnes, Bodil Bø Karlsen, Roger Kristoffersen, Terje L. Andersen (ny) og Egil R. Petersen. Varamenn: Jan Riis og Per Arne Polsrød.

Følgende ble valgt som delegater til landsmøtet i Senior Norge:

Finn Åsmund Johnsbråten, Bjørg Sten-Nilsen og Arne V. Larsen. Egil Roger Petersen ble valg som reserve.

I tillegg ble Terje Lloyd Andersen valgt som observatør til landsmøtet.

Det ble ikke fremmet noen forslag på valgkomité, det ble derfor overlatt til styret å velge to medlemmer til valgkomiteen.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter