Nye institusjonsplasser – som å ro motstrøms!

 

Et prioritert område innenfor helse- og omsorg er kapasiteten i alders- og sykehjem og omsorgsboliger. Køen av de som har behov for plass har bare blitt lenger de senere årene. Dette til tross for en formidabel satsing i de enkelte kommuner de senere år på nye sykehjem og omsorgsboliger.

Det er med en viss undring vi har sett at nye sykehjem og omsorgsboliger som bygges ikke medfører noen netto tilvekst av institusjonsplasser. På landsbasis har det faktisk blitt en markert nedgang de senere årene.

Forklaringen er at eldre sykehjem bygges om og oppgraderes for å imøtekomme dagens krav, mellom annet krav til enkeltrom og egne toaletter. Det er ikke til å unngå at dette i vesentlig grad reduserer antall plasser. Så har vi samtidig tilfeller av eldre sykehjem tas ut av bruk eller rives fordi de er i en slik forfatning at oppgradering ville bli uforholdsmessig kostbart.

– Nettotilveksten er uteblitt! Det blir det litt som å ro motstrøms!

Med tanke på den eldrebølgen som er i ferd med å velte inn over oss, er det vanskelig å se for seg at kommunene kunne bygge institusjonsplasser i tilstrekkelig tempo. Det erkjennes at en del av løsningen vil måtte bli at folk blir boende lenger hjemme.

Vi har med interesse lest en artikkel i Aftenposten 23. april skrevet av Solveig Ruud. Vi gjengir nedenfor noen avsnitt av artikkelen:


«De siste ti årene er det ferdigstilt 6500 nye sykehjemsplasser. Men kapasiteten på alders- og sykehjem er gått ned!

Ønsket resultat uteblitt

Helsedirektoratet kom i forrige uke med en oversikt som viser at 1420 venter på sykehjemsplass. Aftenposten kan avsløre at krafttak de siste ti årene bare delvis har hatt ønsket effekt.

For å få fart på utbyggingen av heldøgnsplasser på sykehjem og i omsorgsboliger, ble det i 2008 innført et nytt investeringstilskudd.

-Tilskuddet skal finansiere både økt kapasitet og utskifting av gamle og uegnede bygninger. Maksimalt 600.000 kroner tilskudd pr sykehjemsplass og 400.000 kroner i tilskudd pr. omsorgsbolig.

*Det er blitt netto 458 flere sykehjemsplasser fra 2008 til utgangen av 2017, i gjennomsnitt en plass pr. kommune.

*Men trekker man fra nedlagte aldershjemsplasser, blir det 824 færre institusjonsplasser.»


Regjeringen legger nå enda mer penger i potten. Investeringsstøtten er rettet mot tiltak som gir netto tilvekst av institusjonsplasser. Vi får etter hvert se hvor langt det rekker!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter