De kommunale eldrerådene – vi vil være med!

Vi har ved flere anledninger pekt på det demokratiske problem vi har, ved at de eldre nesten ikke er representert i styrende organer hvor viktige beslutninger tas. Således er det ikke meget galt å si at vel 900.000 pensjonister er «under administrasjon».

Men pensjonistene er ikke uten mulighet til å øve innflytelse. I henhold til Eldrerådsloven av 1992 har kommunene plikt til å opprette Eldreråd. Rådene har ikke besluttende myndighet, men er rådgivende overfor kommunestyrene. Flertallet i rådene skal være pensjonister.

Medlemmene velges for 4 år ad gangen samsvarende med valgperiodene. Neste gang er altså i forbindelse med kommunevalget høsten 2019.

Eldrerådene skal ivareta de eldres interesser i kommunen. Kommunen skal forelegge eldrerådet saker som angår de eldre for uttalelse før beslutninger tas. Dette gjelder blant annet forslag til langtidsplaner og budsjetter! Eldrerådene kan fremme egne saker overfor kommunestyrene.

Erfaringene med de kommunale eldrerådet er blandet. Ikke alle er like aktive og har begrenset innflytelse. Andre er offensive, fungerer bra, er en ressurs for de eldre og øver betydelig innflytelse på de politiske prosesser og beslutninger i sine kommuner.

Kommunene skal henvende seg til pensjonistforeninger og andre frivillige foreninger som arbeider for de eldres interesser og be om forslag til kandidater til eldrerådene. Det skal gi oss muligheter til å melde inn medlemmer av vår forening som kandidater.

Så langt har vi bare vært representert i Eldrerådet i Sarpsborg. Men det er p.t. 18 kommuner i Østfold, så vi har en vei å gå! Vi vil ta imot muligheter til å fremme våre saker gjennom eldrerådene, og ser for oss at vi må komme oss inn i eldrerådene også i de andre kommunene.

– Vi vil henvende oss til medlemmer i de forskjellige kommuner for å få klarlagt hvem som kan være interessert i å være med i Eldrerådet i sine respektive kommuner. Så snart vi får oversikt over hvem som ønsker å være kandidater, vil vi melde inn disse til kommunestyrene. Da er vi med!

Vi tror at det blant våre medlemmer finnes ressurssterke medlemmer som gjerne vil ta del i samfunnsaktive aktiviteter i sin pensjonstid. Her får de en anledning!

For SENIOR NORGE Østfold innebærer dette at vi kan komme inn i de politiske miljøer, være synbare og øve større innflytelse i saker som vedrører de eldre!

På annet sted i SENIORAVISA den 10. desember har vi et innlegg fra Agnete Tjærandsen, som er leder for Eldrerådet i Bodø: «Eldrerådet i Bodø protesterer!»

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter