ABB

Seniorsaken Østfold hos ABB-pensjonistforening

Det var med stor glede Seniorsaken Østfold ble invitert til å holde foredrag for ABB – pensjonistforening i Sarpsborg den 9. november. Det var i alt 50 medlemmer som møtte opp, alle tidligere kollegaer som setter pris på å møtes. Foreningen har 4 møter i året og to reiser.

Selvsagt sa vi ja til anmodning om å holde foredrag for dem. Det ble undertegnedes oppgave.

Det ga oss fin anledning til å orientere om vår forening og vår virksomhet, herunder saker vi prioriterer. Vi gjengir nedenfor redegjørelse for saker vi ville belyse:

Innledningsvis informerte vi om Seniorsaken og foreningens historie og utvikling, samt det forestående navnebytte som iverksettes 15. januar neste år. Deretter orienterte vi om Seniorsaken Østfold og hvordan det er å drive et fylkeslag.

Seniorsaken Østfold arbeider for å få til en nærmere kontakt med andre senior- og pensjonistforeninger i Østfold. Vi tror vi har mange felles interesse og at vi kan ha stort utbytte av å ha kontakt med hverandre. Så håper vi at senior- og pensjonistforeninger i andre deler av Norge også finner seg tjent med å søke kontakt for å pleie og utvikle felles interesser.

Dette må sees i et videre perspektiv. Det er i dag nærmere 900.000 pensjonister i Norge og anslagsvis 2 – 3.000 pensjonistforeninger. I fleste av disse foreningene er sosiale aspekter mer fremtredende enn politiske.  

-Alle sitter stort sett hver på sin tue med ringe eller få politiske ambisjoner og liten eller ingen innflytelse. Hver for seg er det ingen som vinner fram i saker som betyr noe. Problemet er at de fleste ikke en gang er på banen.

Heller ikke de få store pensjonistorganisasjonene når frem. De møter myndighetene med hver sine agendaer og taper hvert eneste av de store slagene. Slik blir det fordi myndighetene sitter med all makt. Så lenge pensjonistene ikke evner å samordne sine interesser i en eller annen form for allianse omfattende majoriteten av pensjonistene i Norge, vil de ikke vinne frem.

Pensjonistene er praktisk talt fraværende i alle styrende organer – kommunestyrer, fylkesstyrer, storting og regjering. Det finnes i dag bare to storingsrepresentanter som er pensjonister. To skal representere 900.000 pensjonister. Det er hinsides alle demokratiske prinsipper.

Dette innebærer at pensjonistene i virkeligheten er umyndiggjort! Det kan ikke finnes noen som helst rimelighet i at 35 åringer skal få legge premisser for pensjonistene.

-Den store utfordringen for pensjonistene er å endre maktbalansen – skape en motmakt som er stor og sterk nok til å stille opp mot myndighetenes makt.

Pensjonistene er under stadig økende press fra myndigheter og andre. Gjennom de siste 10-år er det gjennomført en rekke diskriminerende særtiltak overfor pensjonistene – urimelige og dårlig begrunnet. Vi kan nevne: lavere minstefradrag, samordning for ektefeller og samboende pensjonister ved lavere grunnbeløp, årlig underregulering av pensjonene, særregulering av trygdeavgiften m.m. Disse særtiltakene har bare et formål – det å redusere statens pensjonsutgifter.

Det ser ut som vi har et generasjonsproblem. Det er stadig de som hevder at pensjonistene har det «bra» eller endog «for bra»! Ungdomspolitikere som enda ikke har rukket å legge igjen en krone i vår velferdskasse, hevder ublygt at det er rett og rimelig at den eldre generasjon «deler med dem». Faretruende signaler!

 

Pensjonene er ikke almisser gitt med god hånd av staten. Det er rettigheter opptjent ved innbetaling av pensjonspremier i opptil 50 år!

Hvis pensjonistene har det bra, så er det fordi de har fortjent det!

 

  1. 000 pensjonister burde fremstå som en formidabel makt. Men der er vi ikke- ennå!

Om vi har greidd å belyse forholdene mellom pensjonister og myndigheter og skapt en forståelse for at pensjonistene må engasjere seg mer. Håper vi innfridde forventninger dere måtte ha hatt!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter