151109-Penger

Rettferdig beskatning

Det er helt avgjørende for oss at vi har et vel fungerende skattesystem. Og det har vi i Norge. Vårt skattesystem har vært basert på at skattebetalerne skal yte etter evne. Denne fordelingspolitikk har bidratt til en stor grad av likhet i vårt samfunn og utvisking av klasseforskjeller.

 

Skattesystemet må oppfattes som rettferdig om den nødvendige lojalitet skal opprettholdes.

Det vil alltid være en diskusjon om hvor meget skatt som skal innkreves, hvor pengene skal hentes fra og hva de skal brukes til. I forbindelse med det kommende valget har vi en diskusjon om skattereduksjoner. Posisjonspartiene vil redusere skatter som stiller vårt næringsliv i en gunstig posisjon i forhold til konkurrerende virksomheter i andre land. Fjerning av formueskatt og eiendomsskatt er en slik sak. Tanken er at det skal frigjøre kapital og øke investeringslysten.

 

Målet er således å vitalisere vårt næringsliv. Det faller mange tungt for brystet at noen som har mer enn de fleste, får skattemessige fordeler. Men skulle dette bety noe om skattereduksjonene kommer alle til gode ved de muligheter vårt næringsliv får ved dette?

Opposisjonspartiene med AP i spissen er mot skattelettelser og vil i stedet innføre skatteøkninger. Det er grunn til å spørre hvilken stimulans det måtte ligge i dette.

Det er naturlig at skattespørsmålene opptar folk flest både av hensyn til egen økonomi og hensyn til finansiering av velferdssamfunnet. Vi gjengir i det følgende en artikkel som stod i Sarpsborg Arbeiderblad den 5. august:

«Pensjonist og skatt

Folk synes det er hyggelig å få igjen penger på skatten. Mange pensjonister har skattefrihet i julemåneden, og det bidrar til gledelig jul med kjøp av presenter og deltagelse i sosiale lag. Resten av året betaler vi skatt med følelsen av at det er viktig å bidra til fellesskapet.

 

Den nåværende regjeringen har redusert skatten, men da i første rekke for dem som har god økonomi som før. Det er en såkalt «dynamisk skattepolitikk» som i beste fall er tvilsom. Samtidig har regjeringen langt på vei fjernet midlene til den kulturelle spaserstokken som var til stor gleder for pensjonister og andre. Samme regjering har redusert tilskudd til tiltak som for eksempel fysioterapi for pensjonister og uføre.

 

De aller fleste av oss pensjonister er uten tvil avhengig av en god statlig økonomi som gjør at vi kan ha et godt helsevesen og gode pensjonsordninger. Vi betaler gjerne skatt for å opprettholde og trygge velferdsstaten. En viss økning av skatten, en økning som i liten grad vil berøre pensjonister flest, kommer de aller fleste til å støtte. Vi «godt voksne» i befolkningen vil støtte partier som ikke gir store skattelettelser til de som allerede sitter på den grønne gren. La oss nyte sol og varme den siste sommer måneden.

 

Torbjørn Olsen

Sarpsborg Pensjonistforening»

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter