Knut Chr. Høvik. Foto: Vestlars

Generalsekretæren hilser!

 

Generalsekretær Knut Christian Høvik har sendt Senior Norge Østfold en hyggelig hilsen med takk for samarbeidet i året som er gått og lykkeønskninger for det året som ligger foran oss.

Det blir et spennende år med nytt navn, ny logo og ny giv! Nytt navn gir signaler om at vi ikke vil være en forening som engasjerer seg bare i enkeltsaker, men som er opptatt av helheten – i praksis alt som vedrører seniorene.

 

Vi vil gjerne dele generalsekretærens hilsen med våre lesere, og gjengir den i sin helhet nedenfor:

«Kjære alle!

2017 er i ferd med å ebbe ut og bli historie! Men … om 2017 snart er historie, så vil 2017 være et år vi alle vil huske bl.a. ved at vår organisasjon endret navn til Senior Norge.

Mange har spurt oss «hva er saken», og her ligger en av grunnene til navneskiftet. Tiden er forbi med konsentrasjon kun om en sak ad gangen. Vi får daglig meget positive til bakemeldinger på navneskiftet og logoen. Jeg presenterte Senior Norge i NRK Radio sist uke, og Marvin fulgte glitrende opp for et par dager siden i en annen kanal.

Men … nytt navn og logo er ikke alene hva som bringer oss i mål. Nå begynner arbeidet med å vise frem vår nye posisjon for alle i samfunnet, og hvor vi skal kjempe for en verdig alderdom for alle uansett bakgrunn og opprinnelse.  Norge skal fortsatt være og bli et enda bedre land å bli gammel i for alle. Og dette innebærer også at eldre ikke skal diskrimineres, slik som skjer daglig på veldig mange fronter.

 

De eldres ve og vel i dag og fremover er avhengig av et mangfoldig sett av rammebetingelser som må spille sammen for at Norge skal være og forbli et godt og trygt land å bli gammel i. Vi blir stadig eldre med bedre helse hvilket stiller store og nye krav til hvordan og med hva politikere og vi skal jobbe med. Vi kan ikke lenger «rive løs» én sak og kjempe kun for den. Dette ble enda klarere for meg for en ukes tid siden, da vi la frem våre 10-12 innspill til statsbudsjettet for 2019 for de fire departementene finans, arbeids- og sosial, helse/omsorg og kommunal, hvor det ble så klart presisert av arbeids- og sosialministeren at innspillene fra pensjonist organisasjonene må samordnes, samkjøres og koordineres – ikke minst av statsbudsjettmessige hensyn. Budsjettet må balanseres ut på en måte hvor de viktigste kravene blir hensyntatt mens andre må vike eller reduseres. Ministeren ga også klart uttrykk for at Regjeringen arbeider utfra det langsiktige mål om at den norske velferden skal sikres også for de generasjoner som kommer etter oss. Og hun presiserte viktigheten av at alt henger sammen og må sees i sammenheng.

 

Så til aldersdiskriminering. Nesten alt vi driver med har grensesnitt inn mot diskriminering. Pensjonssystemet diskriminerer de elde ved at de eldre årlig taper kjøpekraft gjennom avkortning. På boligområder ser vi at sameier/borettslag setter øvre alder for å kunne kjøpe seg inn. I yrkeslivet blir man avskiltet som en ensartet gruppe ved en oppnådd alder. Når man fyller 67 år, får man sykepenger kun i 60 dager (mot ett år for de under 67) dersom man står i jobb men blir syk. Og sykepengene forsvinner helt ved fylte 70, selv om man fortsatt står i jobb. Samtidig ønsker politikerne at de som vil og kan, skal kunne jobbe til lengst mulig. I politikken tar de yngre generasjonene over mer og mer av styringen (det oppstår et stort demokratisk underskudd på Stortinget) uten at de yngre som tar over kan lese «kartet», og de eldre avskiltes. Innen helse/omsorg skjer det diskriminering hver eneste dag både for de eldre som bor hjemme og de som bor på institusjon og trenger hjelp. Jeg kunne nevne side opp og side ned om områder hvor de eldre blir diskriminert.

 

Men folkens … i dag – 21. desember – er det vintersolverv. Solen snur og kommer oss nå i møte igjen.

Jeg sier som i gamle Håvamål: «Vend andletet mot soli, så hev du skuggen bak deg». Dette kan vi også ta med oss i Senior Norge – vi må se opp og frem og legge historien bak oss mht hvorledes vi hittil har tenkt og hvorledes vi har jobbet i 15 år. La oss ta med oss det beste fra historien med oss og inn på seniorferden videre.

 

Vi i BA5 ønsker herved alle en Riktig God Jul og et Fremgangsrikt År 2018, og vi takker alle for flott innsats.

Legg dere nå «på ladning» og ta godt vare på de dere glade i, men la oss ikke glemme de mange som ikke lenger er blant oss.

 

Mvh

Knut Chr. m/BA5 folket.»

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter