Respekt for de eldre

På tide med fast hjemmepleier!

For snart 2 år tilbake var Seniorsaken Østfold til stede under et møte i Litteraturhuset i Fredrikstad hvor helse- og omsorgstjenesten var et av temaene som ble debattert! Herunder ble sider ved hjemmehjelptjenesten belyst. Et forhold som ble påpekt var at det stadig var tilfeller av at det hele tiden kom nye, for brukerne ukjente, hjemmehjelpere!

Et skrekkeksempel ble presentert. En av møtedeltagerne redegjorde for sine opplevelser. Hans frue hadde i løpet av et år hatt – siger og skriver – 85 forskjellige hjemmehjelpere!

Dette må være urasjonelt. Det å måtte sette seg inn i brukerens situasjon og gjøre seg kjent i hjemmet hver gang, kan ikke være noen god løsning. Men samtidig er det jo fullstendig respektløst overfor brukerne. De må ha krav på noe bedre!

I den tiden som kommer vil hjemmehjelpstjenesten bli stadig viktigere ettersom eldrebølgen velter inn over oss – uansett så vil det ganske enkelt ikke bli plass til alle på sykehjemmene.

Da er det av aller største betydning at den hjemmehjelpstjeneste som tilbys holder en kvalitet som brukerne måtte kunne ha krav på!

I tiden etter nevnte møte har vi forstått at Fredrikstad kommune ville organisere hjemmehjelptjenesten i grupper hver med sine faste områder.

Et leserinnlegg i Fredrikstad Blad onsdag 14. november, «Det er godt å bli gammel i Fredrikstad», gir inntrykk av at lite kan ha skjedd siden nevnte møte! Innsenderen forteller at han og hans kone har hatt 215 forskjellige hjelpere fra hjemmesykepleien i løpet av de siste 3 år!

Det kunne være interessant å høre fra Fredrikstad kommune om den nevnte reorganisering av hjemmetjenesten er gjennomført, og om den har gitt dokumenterte forbedringer. Det skulle i denne forbindelse være fint å få en kommentar til hvilken grad forholdet som er påpekt i nevnte leserinnlegg er representativt!

Vi har etablert en vel fungerende fastlegeordning i Norge. Ville det være riktig å etablere noe tilsvarende for hjemmehjelpstjenesten – «fast hjemmepleier»?

Det skulle være interessant å høre om Fredrikstad kommune har noen kommentar.

 

SENIORSAKEN ØSTFOLD

Finn Åsmund Johnsbråten

leder

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter…