Protokoll fra årsmøte avholdt på Glenghuset 2. mars 2016

Lederen, Arne V. Larsen ønsket de 19 stemmeberettigede velkommen og henledet oppmerksomheten til dagsorden som var følgende:

  1. Godkjenning av innkalling                                                          Vedtak: Godkjent
  2. Godkjenning av dagsorden                                                         Vedtak: Godkjent
  3. Valg av møteleder                                                                     Vedtak: Arne V. Larsen ble valgt
  4. Valg av referent                                                                        Vedtak: Per-Arne Polsrød ble valgt
  5. Valg av 2 personer for å underskrive protokoll                            Vedtak: Alfhild Lehne og Jan Riis ble valgt
  6. Godkjenning av årsberetning for 2015                                        Vedtak: Godkjent
  7. Godkjenning av regnskap for 2015                                              Vedtak: Godkjent
  8. Godkjenne budsjett/handlingsplan for 2016                               Vedtak: Godkjent
  9. Innkomne forslag:

Styret fremmet forslag om at foreningens navn nå skal være:

Seniorsaken Østfold                                                    Vedtak: Godkjent

10.     Valg

Følgende ble valgt:

Leder:                     Finn Åsmund Johnsbråten             Valgt for 2 år

Sekretær/kasserer: Per-Arne Polsrød                           Ikke på valg

Styremedlem:         Arne V. Larsen                               Valgt for 2 år

Styremedlem:         Øivind Strømnes                            Ikke på valg

Styremedlem:         Egil R. Petersen                             Valgt for 2 år

Varamedlem:          Bjørg Sten-Nilsen                           Valgt for 2 år

Varamedlem:          Anne Lise Laursen                         Valgt for 2 år

Varamedlem:          Jan Riis                                         Valgt for 2 år

11.     Valg av 3 delegater + 1 reserve til Landsmøtet 26. Mai 2016

Følgende ble valgt:

Finn Åsmund Johnsbråten, Arne V. Larsen, Per-Arne Polsrød

Reserve: Bjørg Sten-Nilsen

 

12.     Valg av 3 personer til valgkomité

Marit T. Brestrup, Sonja Opsund og Øistein Darum ble valgt for ett år

 

Sarpsborg, 2. Mars 2016

 

____________________________                                                            ___________________________

Alfhild Lehne (sign.)                                                                               Jan Riis (sign.)

Tilbake…