Seniorsaken Østfold takker for svar på debattinnlegg!

Før valget skrev vi et åpent brev til lokalpartienes ledere i Østfold.

Formålet med dette var å sikre oppmerksomhet på en del forhold vedrørende eldreomsorgen som vi tror ikke er godt nok ivaretatt. Vårt håp var å få en tilbakemelding fra lokalpartienes ledere på hvordan de forholder seg til spørsmål vi stilte og hvordan dette var ivaretatt i partiprogrammene.

Vi har mottatt svar fra lokalpartiledere fra hele Østfold. Noen svar er tatt inn i avisene og andre svar har vi mottatt pr. E-post. Vi takker for den oppmerksomhet vårt debattinnlegg har fått og for meget grundige besvarelser.

Vårt inntrykk er at alle partiene har et genuint engasjement omkring eldreomsorgen og et sterkt ønske om å kunne gi saken den høyeste prioritet. Likevel er det forhold i eldreomsorgen som ikke synes godt nok ivaretatt. Intensjonene, ambisjonene og viljen mangler ikke, men det er kanskje heller et spørsmål om kapasitet og evne til å gjennomføre.

Samhandlingsreformen er en betydelig sak. Det synes å herske en viss grad av enighet om at tanken bak reformen er riktig. Men det er uløste problemer! Dette gjelder blant annet statens ansvar for full finansiering av reformen, nødvendig kompetanseutvikling i sykehjemmene og samspillet mellom sykehusene og sykehjemmene. Vi velger å tro at oppstartproblemer er årsaken til at pasienter har opplevd å være kasteballer mellom sykehus og sykehjem.

Vi synes det er påtagelig at eldre på våre sykehjem ikke alltid får den omsorg og pleie de fortjener. Ikke fordi helsepersonellet ikke vil, men fordi tiden ikke strekker til. Vi tror de fleste av problemene kan føres tilbake til et forhold:

Grunnbemanningen er generell for lav!

Dette sliter ut personalet, forårsaker flukt fra yrket og gjør at yrket blir mindre attraktivt – og ikke minst at de eldre ikke får pleie og omsorg av den kvalitet de fortjener!

Omsorgsbehovet vil øke i årene som kommer. Antallet pasienter lar seg enkelt beregne, og dette tror vi gjeldende myndigheter har god oversikt over. Men vi tror det er sterkt under-vurdert at pasientene i gjennomsnitt blir vesentlig eldre og at hver enkelt pasient vil kreve mer tid av helsepersonellet.

Vi tror at nøkkelen til fullgod eldreomsorg ligger i økt grunnbemanning på sykehjemmene.

Kompetent, hardtarbeidende helsepersonell fortjener forutsetninger for å kunne gi fullgod pleie og omsorg!

Mye er utvilsomt bra i vår eldreomsorg, men samtidig kan mye bli bedre!

 

Tilbake…