Debattmøte – De eldre i arbeidslivet

Seniorsaken Østfold avholdt temamøte i Glenghuset i Sarpsborg tirsdag 5. mai. Temaet var i hovedsak konsentrert omkring de eldres situasjon i arbeidslivet og seniorpolitikk.

De som hadde hovedinnlegg under møtet var direktør Per Ivar Clementsen, NAV Østfold Arbeidslivssenter, statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg, helse- og omsorgsdepartementet og kommunikasjons sjef Christin Engelstad, Seniorsaken. De leverte hver sine meget interessante innlegg på en inspirerende og engasjerende måte – sikker terningkast 6! En fullsatt sal viste sin anerkjennelse og begeistring ved stående applaus!

Svein A. Halvorsen, for øvrig ansvarlig for Sarpsborgs 1000 jubileum, ledet debattmøtet på en utmerket måte.

Seniorsaken ønsket å få belyst de eldres arbeidssituasjon og hvilke føringer myndighetene legger opp til med hensyn til årene som kommer. Samtidig ville Seniorsaken redegjøre for sin rolle som høringsinstans for myndighetene og for det samarbeid som er innledet mellom sentrale senior- og pensjonistforeninger.

Utviklingen av befolkningssammensetningen er slik at det blir en stadig større andel eldre som står uproduktive utenfor arbeidslivet. Samtidig forventes det at behovet for arbeidskraft øker i årene som kommer. Regjeringen ønsker å aktivisere den arbeidskraftressurs pensjonistene representerer ved at flere står lenger i arbeid før de tar ut pensjon. Pensjonsordningen skal gjøre det lønnsomt å stå lenger i jobb, den offisielle pensjonsgrensen økes til 72 år og bedriftsinterne, lavere aldersgrenser fjernes.

Dette er regjeringens føringer i en tid hvor bedrifter ved bemanningsreduksjoner, fortsetter å skvise ut eldre arbeidstagere ved sluttpakker. Det legges således et utilbørlig press på de eldre. Det kan for tiden se ut som næringslivet, herunder offentlig eide virksomheter, går en vei mens myndighetene har staket ut en helt motsatt kurs.

Likevel ser vi at yrkesdeltagelsen for folk over 60 år øker. Det går den riktige veien, men fortsatt er bare 32,5 % av aldersgruppen 62 til 66 år i arbeid. Sykefraværet for eldre sysselsatte har gått ned med 13 % fra 2010 til 2014.

Arbeidskraft er viktigst – ikke olje! Den beregnede nåverdien av arbeidskraft utgjør hele 81 % av nasjonalformuen!

Det må utvikles en kultur som anerkjenner seniorenes, erfaringer, kompetanse og kapasitet – en ressurs som må aktiveres til samfunnets fordel.

Seniorsaken er en av få foreninger som har høringsrett overfor myndighetene i spørsmål som vedrører seniorer og pensjonister, og kan således påvirke beslutninger som tas. En stor utfordring for Seniorsaken og andre senior- og pensjonistforeninger, er å engasjere og organisere 860.000 pensjonister i Norge i et samarbeid om felles interesser. Det samarbeid som nå er etablert mellom ledende senior- og pensjonistforeninger i forbindelse med årets trygdeoppgjør kan være starten på en spennende utvikling

Det er sommeravslutning i Seniorsaken, kl. 1200, 3.juni i Glenghuset, Sarpsborg.

Tilbake…